ODLUKA O RESTRUKTURIRANJU ZA PREDUZEĆE SPECIJALIZOVANO ZAVARIVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO ZAVARIVAČ AD VRANJE

29.јун 2011.

Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- dr. zakon i 30/2010- dr. zakon ), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije («Službeni glasnik RS», br. 52/05, 96/08 i 98/09), a u skladu sa dopisom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj: 023-02-481/2011-06 od 03.06.2011. godine, Agencija za privatizaciju dana 17.06.2011. godine, donosi
 
O D L U K U
o restrukturiranju
 
 
1      POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Specijalizovano zavarivačko privredno društvo ZAVARIVAČ ad Vranje,ul. Radnička 7, matični  broj: 07205180  (u daljem tekstu: Subjekt privatizacije).
 
2      Postupak restrukturiranja Subjekta privatizacije iz tačke 1. ove Odluke sprovodi se:
·         statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
·         otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
·         otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije
·         drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
 
 
3      POZIVAJU SE poverioci Subjekta privatizacije da, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu «Politika», a u skladu sa članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, prema Subjektu privatizacijena adresu Subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva, ukoliko to svoje potraživanje nisu prijavili i/ili otpustili po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja objavljenom dana 14.12.2005. godine, u dnevnom listu «Politika». 
 
4      Otpuštanje duga u celini prema subjektu privatizacije punovažno je u slučaju da je kapital subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije prodat metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije, pa ukoliko se na osnovu prihvaćenog programa restukturiranja Subjekta privatizacije izvrši prodaja imovine Subjekta privatizacije, iz ostvarene prodajne cene neće se vršiti namirenje potraživanja prijavljenih u skladu sa tačkom 3. odluke.
 
5      Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.
 
Failed to execute query! [/*MYSQLND_QC_ENABLE_SWITCH*/SELECT cms_articles_id as articleid , name , date , url , relation , relation_type , navigation_type , navigation_order , object_status as status FROM cms_fetcharticles WHERE lang_id = 1 AND object_status != 'IN-PROGRESS' AND time_live <= NOW() AND time_expire >= NOW() ORDER BY cms_A.sub_name DESC]Errormessage: Unknown column 'cms_A.sub_name' in 'order clause'
(no error provided from database engine)
Fatal error: Call to a member function fetch_object() on a non-object in /mreza/www/priv/htdocs/includes/db/db_lib.php on line 128