Уредба о начину и условима измиривања обавеза привредних друштава према повериоцима из средстава остварених од продаје акција привредног друштва у власништву Акцијског фонда Републике Србије

Службени гласник РС", бр. 58/2005

Члан 9. 

Потраживање повериоца сматра се утврђеним ако није оспорено приговором од стране друштва у року од осам дана од дана истека рока за достављање пријаве потраживања. 

О утврђеном потраживању друштво и поверилац сачињавају записник у року из става 1. овог члана. 

Потписани записник о утврђеном потраживању поверилац и друштво достављају, без одлагања, Акцијском фонду. 


Члан 10. 

Записник о утврђеном потраживању нарочито садржи: назив и седиште друштва; назив и седиште повериоца, ако је поверилац правно лице; име, презиме и пребивалиште повериоца, ако је поверилац физичко лице; укупан износ и спецификацију обавеза друштва према повериоцу; утврђени износ и спецификацију обавеза друштва према повериоцу; као и датум и место сачињавања записника. 
Члан 11. 

Ако друштво не потпише записник у року из члана 9. став 1. ове уредбе, а достави приговор повериоцу и Привредној комори Србије, уз приговор доставља и иницијативу Привредној комори Србије за формирање арбитражног већа. 

Привредна комора Србије одлуку о формирању Арбитражног већа доноси најкасније у року од пет дана од дана пријема иницијативе. 

Арбитражно веће има три члана. Састав Арбитражног већа одређују странке тако што једног арбитра предлаже државни поверилац, другог друштво, а председник већа је представник Привредне коморе Србије. 

Приговор мора да буде разумљив и да садржи податке потребне да би се по њему могло поступити. Приговор нарочито садржи: назив и седиште друштва, предмет спора, чињенице на којима се заснива приговор, као и доказе, ако је то потребно. 

Исправе које се прилажу приговору подносе се у изворнику или препису. 


Члан 12. 

Арбитражно веће доноси одлуку о висини потраживања поверилаца (у даљем тексту: арбитражна одлука) у року од 15 дана од дана подношења приговора и иницијативе из члана 11. став 1. ове уредбе. 

Арбитражна одлука доноси се већином гласова чланова Арбитражног већа, а ако нема већине, одлучује глас председника Арбитражног већа. 

На поступак пред Арбитражним већем сходно се примењују одредбе закона којим се уређује парнични поступак. 


Члан 13. 

Арбитражна одлука нарочито садржи: датум и место доношења; имена чланова Арбитражног већа; назив и седиште друштва; назив и седиште повериоца, ако је поверилац правно лице; име, презиме и пребивалиште повериоца, ако је поверилац физичко лице; предмет спора и чињенично стање на коме се заснива арбитражна одлука. 

Изворник и преписе арбитражне одлуке потписују чланови Арбитражног већа. Арбитражна одлука сматра се донетом када је потпише већина чланова већа. 

Арбитражна одлука доставља се, без одлагања, Акцијском фонду. 


Члан 14. 

Ако Арбитражно веће не донесе одлуку у року из члана 12. став 1. ове уредбе, веродостојним и коначним подацима о висини потраживања сматрају се подаци садржани у тендерској документацији. 


Члан 15. 

Друштво је дужно да најкасније у року од три дана од дана потписивања записника, односно доношења арбитражне одлуке, извештај о укупно утврђеним потраживањима поверилаца, објави у дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије. 


Члан 16. 

Акцијски фонд може, на захтев друштва, на основу потписаног записника о утврђеном потраживању, односно потписане арбитражне одлуке, да поднесе захтев надлежном органу, односно организацији за одлагање мера забране исплате са рачуна друштва до дана закључивања уговора о продаји акција, а најдуже до истека рока од 18 месеци од дана доношења одлуке о продаји. 


Члан 17. 

Отпуштање дуга друштва спроводи се по продаји свих акција друштва у власништву Акцијског фонда и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. 

Акцијски фонд обавештава повериоца о датуму продаје, броју продатих акција у свом власништву и оствареној цени, у року од 30 дана од дана продаје свих акција из става 1. овог члана. 


Члан 18. 

Поверилац намирује своје потраживање из средстава остварених од продаје акција друштва у власништву Акцијског фонда у висини сразмерној његовом потраживању у укупним потраживањима свих поверилаца по потписивању уговора о намирењу потраживања. 

Потраживање повериоца намирује се највише до висине номиналног износа потраживања увећаног за припадајуће камате. 

Ако по истеку рока за пријаву потраживања нема ниједне пријаве потраживања, средства остварена продајом акција у власништву Акцијског фонда уплаћују се у буџет Републике Србије. 

Ако се продајом акција у власништву Акцијског фонда остваре средства већа од потраживања поверилаца, вишак средстава уплаћује се у буџет Републике Србије. 


Члан 19. 

На основу потписаног записника о утврђеном потраживању, односно арбитражне одлуке, поверилац са друштвом и Акцијским фондом закључује уговор о намирењу потраживања. 

Ако је поднета пријава потраживања, а није потписан записник о утврђеном потраживању нити донета арбитражна одлука о томе, Акцијски фонд ће потписати уговор о намирењу са повериоцем на основу података садржаних у тендерској документацији из члана 14. ове уредбе и један примерак уговора, без одлагања, доставити друштву. 

Члан 20. 

Уговор о намирењу потраживања садржи: 

1) назив и седиште друштва; 

2) назив и седиште Акцијског фонда; 

3) назив и седиште повериоца, ако је поверилац правно лице; 

4) име, презиме и пребивалиште повериоца, ако је поверилац физичко лице; 

5) податак о броју акција, друштва у власништву Акцијског фонда, који се продају изражен у процентима, у односу на укупан број акција; 

6) податак о обавези из записника о утврђеном потраживању, односно из арбитражне одлуке, односно из пријаве потраживања; 

7) податак о делу остварене цене изражен у процентима или на други начин који припада повериоцу ради намирења потраживања; 

8) рок у коме је Акцијски фонд дужан да намири потраживање; 

9) друге податке од значаја за уговорне стране. 


Члан 21. 

Уговор о намирењу потраживања закључује се у року од 30 дана од дана пријема обавештења о продаји акција друштва. 


Члан 22. 

Потраживање повериоца намирује Акцијски фонд из средстава остварених од продаје акција, у складу са уговором о намирењу потраживања. 

Потраживање повериоца сматра се измиреним у потпуности ако је измирено у складу са закљученим уговором о намирењу потраживања. 


Члан 23. 

Постојећи инструменти обезбеђења остају на снази до уплате средстава на рачун повериоца у складу са закљученим уговором о намирењу потраживања. 


Члан 24. 

У случају продаје акција, у складу са овом уредбом, потписани записник о утврђеном потраживању, односно потписана арбитражна одлука чини саставни део тендерске документације. 


Члан 25. 

Одредбе ове уредбе сходно се примењују и на продају удела друштва пренетих у власништво Акцијском фонду и Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање ако је тај удео једнак или већи од 33,4% у укупном капиталу друштва и ако се продаје јавном аукцијом. 


Члан 26. 


  •  
  • 1
    2
  •  
Уредба о начину и условима измиривања обавеза привредних друштава према повериоцима из средстава остварених од продаје акција п
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива