•  
  • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

  •  
  •  
  • Закон о праву на бесплатне акције и новчану надокнаду коју грађани остварују у поступку приватизације

  • ("Сл. гласник РС", бр. 123/2007, 30/2010 и 115/2014)

   I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

   Предмет Закона

   Члан 1

   Овим законом уређује се остваривање права грађана на новчану накнаду по основу продаје акција или удела (у даљем тексту: новчана накнада) евидентираних у Приватизационом регистру и пренос без накнаде акција предузећа и привредних друштава која су одређена овим законом (у даљем тексту: пренос акција).

   Овим законом уређује се и остваривање права запослених и бивших запослених у предузећима и привредним друштвима из става 1. овог члана на пренос без накнаде акција тих предузећа и привредних друштава.

   Овим законом оснива се Акционарски фонд и уређује пренос грађанима акција без накнаде Акционарског фонда.

   Носиоци права

   Члан 2

   Права у складу са овим законом остварују лица која испуњавају следеће услове:

   1) да су навршила 18 година живота закључно са 31. децембром 2007. године и да су на дан стицања статуса носиоца права била уписана у бирачки списак надлежних општинских органа;

   2) да су на дан ступања на снагу овог закона држављани Републике Србије;

   3) да су на дан 30. јуна 2007. године имала пребивалиште на територији Републике Србије, односно статус привремено расељеног лица са Косова и Метохије;

   4) да право на акције без накнаде нису на било који начин остварили, у целости или делимично, у складу са Законом о својинској трансформацији ("Службени гласник РС", бр. 32/97 и 10/01) или Законом о приватизацији и

   5) да су уписани у евиденцију носилаца права коју води Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција), у складу са овим законом.

   Лица из става 1. овог члана стичу статус носиоца права даном уписа у евиденцију носилаца права, у складу са овим законом.

   Даном стицања статуса носиоца права лица из става 1. овог члана губе право на стицање капитала без накнаде које имају запослени у субјекту приватизације у складу са Законом о приватизацији.

   Једнакост у остваривању права

   Члан 3

   Лица из члана 2. овог закона (у даљем тексту: носиоци права) стичу право на једнаки износ новчане накнаде и на једнаки број акција сваког од предузећа, односно привредних друштава, одређених овим законом.

   Непреносивости права

   Члан 4

   Право на стицање статуса носиоца права није преносиво и не може бити предмет наслеђивања.

   Право на новчану накнаду и право на пренос акција од дана уписа у евиденцију носилаца права до дана пријема новчане накнаде, односно уписа носиоца права као законитог имаоца акција које су предмет преноса без накнаде у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) није преносиво, нити може бити предмет било каквог располагања, укључујући и залагање ради обезбеђења потраживања и друге правне послове са истим или сличним дејством.

   У случају смрти лица које је поднело пријаву за упис у евиденцију носилаца права у складу са овим законом, односно у случају смрти лица које је стекло статус носиоца права, наследници тог лица стичу односно остварују право на новчану накнаду и право на пренос акција под условима и на начин на који би та права стекло односно остварило лице чији су они наследници.

   Свако располагање супротно одредбама ст. 1-3. овог члана сматраће се ништавим.

  •