•  
 • Name:

  Company:
  PriceWaterHouseCoopers

  Address:
  Knez Mihailova 30/III, Beograd, SERBIA

  Contact:
  381 11 625 170

  E-mail:

 •  
 • About the Company

 •  
 • Gallery

   
 •  
 • Finance

 •  
 • Bilansi

   
  Bilans stanja (u 000 RSD)
   20092010
  Gotovinski ekvivalenti i gotovina92113
  Potrazivanja107.136137.979
  Potrazivanja za vise placen porez na dobitak181181
  Kratkorocni finansijski plasmani00
  Zalihe24.40624.001
  Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
  PDV i AVR457167
  Odlozena poreska sredstva03.733
  Obrtna imovina132.272162.441
  Neuplaceni upisani kapital - Aktiva00
  Goodwill00
  Nematerijalna ulaganja00
  Osnovna sredstva543.614468.251
  Dugorocni finansijski plasmani8.1568.156
  Stalna imovina551.770476.407
  Gubitak iznad visine kapitala00
  Ukupna aktiva684.042642.581
  Vanbilansna aktiva504.25278.152
  Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja)00
  Kratkorocne finansijske obaveze00
  Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda20.89014.436
  Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju00
  Ostale kratkorocne obaveze i PVR7.4493.120
  Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
  Ukupno kratkorocne obaveze32.31322.847
  Dugorocni krediti00
  Odlozene poreske obaveze1.9700
  Ostale dugorocne obaveze00
  Ukupno dugorocne obaveze00
  Dugorocna rezervisanja7.3171.146
  Total long-term provisions00
  Osnovni kapital1.074.2001.074.200
  Neuplaceni upisani kapital - Pasiva00
  Rezerve00
  Revalorizacione rezerve00
  Nerasporedjena dobit00
  Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
  Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
  Gubitak431.758455.612
  Otkupljene sopstvene akcije00
  Ukupno kapital642.442618.588
  Ukupna pasiva684.042642.581
  Vanbilansna pasiva504.25278.152
  Bilans uspeha (u 000 RSD)
   20092010
  Prihodi od prodaje138.61575.990
  Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe00
  Povecanje vrednosti zaliha ucinaka00
  Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka00
  Ostali poslovni prihodi171760
  Poslovni prihodi138.78676.750
  Nabavna vrednost prodate robe187177
  Troskovi materijala19.3749.706
  Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi101.97552.830
  Troskovi amortizacije53.45747.003
  Ostali poslovni rashodi24.21818.303
  Poslovni dobitak/gubitak00
  Finansijski prihodi00
  Finansijski rashodi1.4950
  Ostali prihodi1.88722.478
  Ostali rashodi2.377766
  Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja00
  Neto dobitak koji se obustavlja00
  Neto gubitak koji se obustavlja10.0870
  Dobitak/Gubitak pre oporez00
  Poreski rashodi perioda00
  Odlozeni poreski rashodi perioda00
  Odlozeni poreski prihodi perioda5.2385.703
  Isplacena licna primanja poslodavcu00
  Neto dobitak gubitak00
  Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima00
  Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica00
  Osnovna zarada po akciji00
  Umanjena zarada po akciji00
  Dugoročna rezervisanja i obaveze39.63023.993

  Finansijski izvestaji iz prospekta

   
  Finansijski izveštaj Podaci iz preduzeća
  Datum 31.December 2002.
  Aktiva osnovna sredstva 438.976.000 RSD
  Aktiva obrtna sredstva 186.977.000 RSD
  Obaveze kratkoročne 299.407.000 RSD
  Kapital društveni 536.120.000 RSD
  Kapital privatni 25.367.000 RSD
  Poslovni prihod 267.371.000 RSD
  Poslovni rashodi 391.718.000 RSD
  Obaveze ukupno 299.407.000 RSD
  Osnovni kapital ukupno 561.487.000 RSD
  Finansijski izveštaj Podaci iz preduzeća
  Datum 31.December 2000.
  Aktiva osnovna sredstva 367.708.000 RSD
  Aktiva obrtna sredstva 105.208.000 RSD
  Obaveze kratkoročne 120.818.000 RSD
  Kapital društveni 536.120.000 RSD
  Kapital privatni 25.367.000 RSD
  Poslovni prihod 126.595.000 RSD
  Poslovni rashodi 126.618.000 RSD
  Aktiva ukupno 682.305.000 RSD
  Obaveze ukupno 120.818.000 RSD
  Osnovni kapital ukupno 561.487.000 RSD
  Finansijski izveštaj Podaci iz preduzeća
  Datum 31.December 1999.
  Aktiva osnovna sredstva 223.139.000 RSD
  Aktiva obrtna sredstva 50.650.000 RSD
  Obaveze kratkoročne 84.109.000 RSD
  Kapital društveni 251.346.000 RSD
  Kapital privatni 11.893.000 RSD
  Poslovni prihod 71.211.000 RSD
  Poslovni rashodi 65.876.000 RSD
  Aktiva ukupno 347.568.000 RSD
  Obaveze ukupno 84.109.000 RSD
  Osnovni kapital ukupno 263.239.000 RSD
 •