•  
 • Name:
  Vladan Marković

  Company:
  POLJOPRIVREDNI FAKULTET

  Address:
  Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, SERBIA

  Contact:
  021/450-355, 450-356

  E-mail:

 •  
 • About the Company

 •  
 • Gallery

   
 •  
 • Finance

 •  
 • Bilansi

   
  Bilans stanja (u 000 RSD)
   20092010
  Gotovinski ekvivalenti i gotovina71418
  Potrazivanja33.49675.598
  Potrazivanja za vise placen porez na dobitak00
  Kratkorocni finansijski plasmani388188
  Zalihe137.946126.965
  Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
  PDV i AVR87.33099.234
  Odlozena poreska sredstva7.8898.289
  Obrtna imovina259.231302.403
  Neuplaceni upisani kapital - Aktiva00
  Goodwill00
  Nematerijalna ulaganja1.096629
  Osnovna sredstva757.622774.765
  Dugorocni finansijski plasmani783534
  Stalna imovina759.501775.928
  Gubitak iznad visine kapitala00
  Ukupna aktiva1.026.6211.086.620
  Vanbilansna aktiva80.02169.876
  Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja)00
  Kratkorocne finansijske obaveze116.259137.391
  Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda5.8047.754
  Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju00
  Ostale kratkorocne obaveze i PVR40.44857.443
  Obaveze po osnovu poreza na dobitak466385
  Ukupno kratkorocne obaveze247.453289.630
  Dugorocni krediti238.583249.035
  Odlozene poreske obaveze00
  Ostale dugorocne obaveze2.5061.886
  Ukupno dugorocne obaveze241.089250.921
  Dugorocna rezervisanja00
  Total long-term provisions00
  Osnovni kapital377.223377.223
  Neuplaceni upisani kapital - Pasiva00
  Rezerve101.786101.786
  Revalorizacione rezerve34.82137.161
  Nerasporedjena dobit24.24929.899
  Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
  Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
  Gubitak00
  Otkupljene sopstvene akcije00
  Ukupno kapital538.079546.069
  Ukupna pasiva1.026.6211.086.620
  Vanbilansna pasiva80.02169.876
  Bilans uspeha (u 000 RSD)
   20092010
  Prihodi od prodaje202.462265.767
  Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe13.7894.204
  Povecanje vrednosti zaliha ucinaka00
  Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka50.45111.200
  Ostali poslovni prihodi10.0697.949
  Poslovni prihodi175.869266.720
  Nabavna vrednost prodate robe9796.778
  Troskovi materijala86.69199.262
  Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi62.93362.546
  Troskovi amortizacije10.51911.186
  Ostali poslovni rashodi37.68134.920
  Poslovni dobitak/gubitak052.028
  Finansijski prihodi12351
  Finansijski rashodi45.48555.877
  Ostali prihodi83.81018.045
  Ostali rashodi13.7936.331
  Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja1.7217.916
  Neto dobitak koji se obustavlja00
  Neto gubitak koji se obustavlja00
  Dobitak/Gubitak pre oporez1.7217.916
  Poreski rashodi perioda400316
  Odlozeni poreski rashodi perioda01.950
  Odlozeni poreski prihodi perioda2.6810
  Isplacena licna primanja poslodavcu00
  Neto dobitak gubitak4.0025.650
  Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima00
  Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica4.0025.650
  Osnovna zarada po akciji00
  Umanjena zarada po akciji00
  Dugoročna rezervisanja i obaveze488.542540.551

  Finansijski izvestaji iz prospekta

   
  Finansijski izveštaj Verifikovani podaci
  Datum 31.December 2003.
  Aktiva osnovna sredstva 750.076.000 RSD
  Aktiva obrtna sredstva 50.562.000 RSD
  Obaveze kratkoročne 78.871.000 RSD
  Obaveze dugoročne 1.513.000 RSD
  Kapital društveni 203.159.000 RSD
  Poslovni prihod 74.701.000 RSD
  Poslovni rashodi 92.308.000 RSD
  Aktiva ukupno 1.092.619.000 RSD
  Obaveze ukupno 80.384.000 RSD
  Osnovni kapital ukupno 203.159.000 RSD
  Finansijski izveštaj Verifikovani podaci
  Datum 31.December 2002.
  Aktiva osnovna sredstva 713.537.000 RSD
  Aktiva obrtna sredstva 39.499.000 RSD
  Obaveze kratkoročne 56.358.000 RSD
  Obaveze dugoročne 1.593.000 RSD
  Kapital društveni 217.117.000 RSD
  Poslovni prihod 83.574.000 RSD
  Poslovni rashodi 98.463.000 RSD
  Aktiva ukupno 772.117.000 RSD
  Obaveze ukupno 57.951.000 RSD
  Osnovni kapital ukupno 217.117.000 RSD
 •