• АЛЕКСИНАЦ-ПИК | Алексинац

    • General Information

    •  
     • Full legal name
     • Short legal name
     • АЛЕКСИНАЦ-ПИК
     • Legal status
     • Unknown legal status
     • Core activities
     • Identification Number
     • 07212097
     • Method
     • Bankruptcy
     • Reorganizacija
     • Main data
     • Foundation Year
     • 1966
     • Capital being offered for sale
     • % of total capital
     • % of socially-owned capital
     • % of state-owned capital
     • % of socially owned capital
     • Number of Employees
     • 89
     • Number of employees with university degree
     • 19
     • Contact
     • Address
     • Књаза Милоша 14-16
     • Town
     • Алексинац
     • Phone number
     • 018/872-311,871-141
     • Fax number
     • 018/871-235
     • E-mail
     • Sud
     • Poverenik
     • ЗОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
     • Telefon poverenika
     • 063/421 085
 • About the Company

 •  
 • Property

   
  No Name Type Description Status
  1 Управна зграда (199м2;зграда пољопривреде (222м2);сенаре (1.650м2);сточна фарма (7.639);објекат пољопривреде (2.071м2);  
  2 управна зграда са продавницама (289м2)  
  3 откупни магацин (30м2)  
  4 Ресторан ОЗРЕН (334м2);управна зграда (643м2)  
  5 Управна зграда (98м2);зграда радионице (128м2);кухиња са трпетзаријом (205м2);магацин готове робе (283м2);подрум и базени (1.526м2);зграда прераде грожђа (436м2);сушара (634м2);сокара (634м2);кланица (522м2);експрес ресторан РУДАР (199М2);хотел РУДАР (488М2);менза (573м2)  
  6 Продавница са канцеларијама (148м2);кош и амбар (144м2)  
  7 Млекара (78м2);откупни магацин (168м2);управна зграда (144м2);стаје за свиње (1,103м2);шуп (127м2);стаја за јунад (832м2);месара (35м2);пословни простор СТАДИОН (74м2);пословни простор СТАДИОН (66м2м2);  
  8 пољопривредно,грађевинско ван грађевинског подручија и земљиште у грађевинском подручју (1.358ха,53а,65м2)  
  9 разна опрема и инвентар  

  Gallery

   
 •  
 • Finance

 •  
 • Bilansi

   
  Bilans stanja (u 000 RSD)
   20092010
  Gotovinski ekvivalenti i gotovina146650
  Potrazivanja19.17219.657
  Potrazivanja za vise placen porez na dobitak00
  Kratkorocni finansijski plasmani32.55732.557
  Zalihe1.5231.523
  Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
  PDV i AVR00
  Odlozena poreska sredstva00
  Obrtna imovina53.39854.387
  Neuplaceni upisani kapital - Aktiva00
  Goodwill00
  Nematerijalna ulaganja00
  Osnovna sredstva14.70514.705
  Dugorocni finansijski plasmani32.81632.754
  Stalna imovina47.52147.459
  Gubitak iznad visine kapitala3.3673.611
  Ukupna aktiva104.286105.457
  Vanbilansna aktiva00
  Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja)00
  Kratkorocne finansijske obaveze40.79140.791
  Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda903903
  Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju00
  Ostale kratkorocne obaveze i PVR20.85220.856
  Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
  Ukupno kratkorocne obaveze84.55884.818
  Dugorocni krediti19.72819.728
  Odlozene poreske obaveze00
  Ostale dugorocne obaveze00
  Ukupno dugorocne obaveze19.72819.728
  Dugorocna rezervisanja0911
  Total long-term provisions00
  Osnovni kapital9.9460
  Neuplaceni upisani kapital - Pasiva00
  Rezerve00
  Revalorizacione rezerve4.8360
  Nerasporedjena dobit00
  Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
  Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
  Gubitak14.7820
  Otkupljene sopstvene akcije00
  Ukupno kapital00
  Ukupna pasiva104.286105.457
  Vanbilansna pasiva00
  Bilans uspeha (u 000 RSD)
   20092010
  Prihodi od prodaje00
  Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe00
  Povecanje vrednosti zaliha ucinaka00
  Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka00
  Ostali poslovni prihodi2781.379
  Poslovni prihodi2781.379
  Nabavna vrednost prodate robe00
  Troskovi materijala30110
  Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi87390
  Troskovi amortizacije0911
  Ostali poslovni rashodi37368
  Poslovni dobitak/gubitak00
  Finansijski prihodi00
  Finansijski rashodi2410
  Ostali prihodi00
  Ostali rashodi00
  Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja00
  Neto dobitak koji se obustavlja00
  Neto gubitak koji se obustavlja00
  Dobitak/Gubitak pre oporez00
  Poreski rashodi perioda00
  Odlozeni poreski rashodi perioda00
  Odlozeni poreski prihodi perioda00
  Isplacena licna primanja poslodavcu00
  Neto dobitak gubitak00
  Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima00
  Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica00
  Osnovna zarada po akciji00
  Umanjena zarada po akciji00
  Dugoročna rezervisanja i obaveze104.286105.457

  Finansijski izvestaji iz prospekta

   
  Finansijski izveštaj Verifikovani podaci
  Datum 31.December 2007.
  Aktiva osnovna sredstva 236.369.000 RSD
  Aktiva obrtna sredstva 101.875.000 RSD
  Obaveze kratkoročne 413.443.000 RSD
  Obaveze dugoročne 350.929.000 RSD
  Poslovni prihod 15.343.000 RSD
  Poslovni rashodi 72.590.000 RSD
  Aktiva ukupno 338.244.000 RSD
  Obaveze ukupno 764.372.000 RSD
  Finansijski izveštaj Verifikovani podaci
  Datum 31.December 2006.
  Aktiva osnovna sredstva 247.411.000 RSD
  Aktiva obrtna sredstva 103.836.000 RSD
  Obaveze kratkoročne 367.083.000 RSD
  Obaveze dugoročne 322.493.000 RSD
  Poslovni prihod 36.328.000 RSD
  Poslovni rashodi 87.521.000 RSD
  Aktiva ukupno 351.247.000 RSD
  Obaveze ukupno 689.576.000 RSD
  Finansijski izveštaj Verifikovani podaci
  Datum 31.December 2005.
  Aktiva osnovna sredstva 266.013.000 RSD
  Aktiva obrtna sredstva 112.273.000 RSD
  Obaveze kratkoročne 318.574.000 RSD
  Obaveze dugoročne 314.867.000 RSD
  Poslovni prihod 54.812.000 RSD
  Poslovni rashodi 98.130.000 RSD
  Aktiva ukupno 378.286.000 RSD
  Obaveze ukupno 633.441.000 RSD
 •