Правилник о критериријумима за одлучивање Комисије за контролу извршења обавеза купца, односно стратешког инвеститора из закључених уговора у поступку приватизације

30. апр. 2015.

Статут агенције за приватизацију

Пречишћени текстСТАТУТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ („Службени гласник РС", бр. 48/01, 52/02, 72/05, 37/12 и 17/15)

Правилник о утврђивању максималног броја стечајних предмета у којима једно лице може бити ангажовано као Повереник

Правилник о начину и поступку уновчења вишка имовине која је након закључења стечаја пренета на Агенцију за приватизацију

Бр. 10/3491 од 10. септембра 2009. Године

Правилник о основу критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду стварних троскова и награду за рад лицима која обављаују послове у име и за рачун Агенције за приватизацију као стечајног управника

Бр. 14-42/13 од 7. Јуна 2013. Године

Правилник о допунама Правилника о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду стварних трошкова и накнаду за рад лицима која обављају послове у име и за рачун Агенције за приватизацију као стечајног управника

Бр. 14-103/15 од 1. јула 2015. године

Правилник о поступању лица која обављају послове у име и за рачун Агенције за приватизацију као стечајног управника

Бр. 14-43/13 од 7. Јуна 2013. Године

Правилник о начину поступања АП по захтевима за давање сагласности

Упутство о начину именовања привременог заступника капитала у управљању субјектом приватизације

1 2 3
1 2 3
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ