Закон о приватизацији

("Сл. гласник РС", бр. 83/2014)("Сл. гласник РС", бр. 83/2014,бр. 46/2015)("Сл. гласник РС", бр. 46/2015)

Закон о агенцији за приватизацију

("Сл. гласник РС", бр. 38/2001, 135/2004, 30/2010 и 115/2014)

Закон о јавним агенцијама

("Сл. гласник РС", бр. 18/2005 и 81/2005 - испр.)

Закон о стечају

("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС и 83/2014)

Закон о стечајном поступку

("Сл. гласник РС", бр. 84/2004 и 85/2005 - др. закон)

Закон о праву на бесплатне акције и новчану надокнаду коју грађани остварују у поступку приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 123/2007, 30/2010 и 115/2014)

Закон о тржишту капитала

("Сл. гласник РС", бр. 31/2011)

Закон о привредним друштвима

("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015)

Закон о предузећима

("Сл. лист СРЈ", бр. 29/96, 33/96 - испр., 29/97, 59/98, 74/99, 9/2001 - одлука СУС и 36/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 125/2004 - др.

1 2
1 2
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду