•  
  • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

  •  
  •  
  • Правилник о висини награде за рад и накнаде стварних трошкова привременог заступника капитала

  • "Службени гласник РС", бр. 75/2005

   Члан 1

   Овим правилником одређује се висина награде за рад привременог заступника капитала (у даљем тексту: награда) и накнада стварних трошкова које привремени заступник капитала има у обављању послова (у даљем тексту: накнада).

   Члан 2

   Награда се обрачунава и исплаћује месечно, најмање у висини једне, а највише у висини три просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику (у даљем тексту: просечна месечна зарада).

   Члан 3

   Награда у висини једне месечне зараде исплаћује се привременом заступнику капитала у правном лицу које је у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија разврстано у мало правно лице.

   Награда у висини две месечне зараде исплаћује се привременом заступнику капитала у правном лицу које је у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија разврстано у средње правно лице.

   Награда у висини три месечне зараде исплаћује се привременом заступнику капитала у правном лицу које је у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија разврстано у велико правно лице.

   Члан 4

   Накнада се исплаћује у висини стварних трошкова које привремени заступник има у извршењу својих послова, у складу са општим актом субјекта приватизације и законом.

   Ако привремени заступник има пребивалиште ван седишта субјекта приватизације, висина накнаде из става 1. овог члана увећава се за:

   1) трошкове смештаја у хотелу "Б" категорије, према приложеном рачуну;

   2) за стварне путне трошкове према приложеном рачуну, а ако користи сопствени путнички аутомобил у износу до 30% цене једног литра супер бензина по пређеном километру.

   Члан 5

   Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

  •