•  
  • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

  •  
  •  
  • Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju putničkog vozila

  • датум 20.април 2012.

   Republika Srbija AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beograd, Terazije 23 oglašava poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju putničkog vozila

    
   Predmet prodaje je vozilo:
   marka:                                                     OPEL
   tip:                                                           VECTRA DES Z22YH
   vrsta:                                                       putničko 
   broj šasije:                                             WOLOZCF695114391
   broj motora:                                            Z22YH-11467865
   snaga motora:                                         114 KW
   radna zapremina motora:                     2198 cm3
   godina proizvodnje:                              2005.
   boja:                                                   crna metal.Al
   prešao:                                               205.000 km
    
   Navedeno vozilo se prodaje u viđenom stanju i bez prava na reklamaciju.
    
   Pravo učešća imaju sva pravna i poslovno sposobna fizička lica.
   Vozilo je dostupno za razgledanje, od dana objavljivanja oglasa u «Službenom glasniku», pa u narednih 5 (pet) radnih dana, svakog radnog dana od 09 do 16 časova, uz prethodni dogovor putem telefona 011/30-25-796.
   Ponuda mora biti dostavljena u zatvorenoj koverti i mora sadržati sledeće podatke:
   - za fizička lica: ime i prezime, adresa, fotokopija lične karte, kontakt telefon i e-mail i ponuđeni iznos za otkup navedenog vozila u dinarima;
   - za pravna lica: naziv i sedište, matični broj, PIB broj, podatke kontakt osobe (ime i prezime, br. lične karte, JMBG) kontakt telefon i e-mail, ponuđeni iznos za otkup navedenog vozila u dinarima.
   Početna cena za otkup predmetnog vozila iznosi 100.000,00 (slovima: stohiljada) dinara.
   Cena u potpunosti mora biti plaćena u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude.
   Ukoliko izabrani ponuđač ne izvrši uplatu u navedenom roku biće pozvan drugorangirani da izvrši uplatu.
   Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom: «Ponuda za otkup vozila marke OPEL VECTRA DES Z22YH» na adresu naručioca: Agencija za privatizaciju, 11000 Beograd, Terazije 23, IV sprat, kancelarija br. 437, a na poleđini naziv ponuđača, adresu i broj telefona.
   Rok za dostavljanje ponuda, je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku». Blagovremenim će se smatrati ponude koje su u navedenom roku primljene od strane naručioca.
   Otvaranje ponuda će biti obavljeno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda odnosno prvog narednog radnog dana sa početkom u 12:00 časova na adresi: Agencija za privatizaciju, 11000 Beograd, Terazije 23, IV sprat, kancelarija br. 437.
   Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena.
   Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude u okvirnom roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda.
   Ukoliko jedan ili više ponuđača podnesu ponude sa identičnim iznosima povoljnija ponuda će se izabrati u postupku licitacije, u kom početna cena ne može biti niža od ponuđene cene iz podnete ponude.
   Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu tražiti i dobiti isključivo pisanim putem, odnosno telefaksom ili elektronskom poštom na adresu osobe za kontakt naručioca.
    
   Kontakt osoba naručioca za dodatne informacije:
   Aleksandra Kostadinović
   Telefaks: (011) 30-20-837
   E-mail: akostadinovic@priv.rs
  •