•  
  • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

  •  
  •  
  • Преглед броја запослених и ангажованих лица

   Преглед броја запослених и ангажованих лица на дан 31 јануар 2015.

   • Именована лица: 1 лице
   • Радни однос на неодређено време: 271 лица
   • Радни однос на одређено време: 18 лица
   • Мировање радног односа: 2 лице
   • Ангажовани по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова: нема
   • Ангажовани по основу Уговора о делу: нема

   У складу са Законом оодређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији Влада републике Србије је Одлуком о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање предвидела да је максималан број запослених на неодређено време у Агенцији за приватизацију 306 лица.

    

    

  •  
  •  
  • Финансирање Агенције за приватизацију

  •  

   ФИНАНСИРАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
    
   На основу члана 5. Закона о Агенцији за приватизацију, средства за рад Агенције
   обезбеђују се из:
   1) прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности;
   2) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;
   2а) провизије од продаје акција односно удела у власништву Агенције односно акција и  удела који чине имовину институције која се бави пословима Акционарског фонда;
   3) других извора, у складу са законом.
   Висину провизије из тачке 2а) прописује министар надлежан за послове приватизације.
   У складу са чланом 41б Закона о приватизацији, који је био предмет измена објављених у Службеном гласнику РС број 93/2012, средства остварена од продаје капитала у поступку приватизације, после намирења поверилаца субјеката приватизације у којима је спроведено реструктурирање, уплаћују се на уплатни рачун буџета Републике Србије.
   Агенција остварује провизију у износу од 3% од вредности продатих акција, односно удела који су јој пренети после раскида уговора о продаји капитала, односно имовине, као и имовине Акционарског фонда, у складу са Правилником о висини провизије у поступку продаје акција, односно удела које су у власништву Агенције за приватизацију и имовине Акционарског фонда („Службени гласник РС”. број 73/2010).
   Поред наведеног, Агенција обавља и послове стечајног управника, у складу са законом којим се уређује стечајни поступак. У том смислу, када обавља послове стечајног управника, Агенција на основу члана 21. Закона о стечајном поступку („Службени гласник  РС”, бр. 84/04 и 85/05) и члана 34. Закона о стечају („Службени гласник РС”, број 104/09, 99/11 - др. закон и 71/2012 - одлука УС), има право на награду за свој рад и накнаду стварних трошкова које је имала у обављању послова.
   Такође, Агенција остварује приходе обављањем послова из своје надлежности и на основу члана 56. Закона о приватизацији, којим је прописано да трошкове поступка приватизације пред Агенцијом, сноси субјект приватизације, с тим да висину наведених трошкова утврђује министар надлежан за послове приватизације. Висина ових трошкова утврђена је Правилником о висини трошкова приватизације пред Агенцијом за приватизацију („Службени гласник РС”, број 16/2011).
   Један од извора финансирања рада Агенције јесу и донације, прилози и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица, намењене за ангажовање финансијских и правних консултаната.
   Законом о Буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“ број 110/13), у оквиру раздела 20 - Министарствопривреде, на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, планирана су средства за Агенцију за приватизацију. Наведена средства намењена су за покриће дела текућих расхода, које Агенција за приватизацију не покрива очекиваним планираним сопственим приходима у 2014. години, а ради несметаног обављања послова из своје надлежности.

    

    

    

  •