Финансирање Агенције за приватизацију

На основу члана 5. Закона о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 135/04, 30/10 и 115/14), средства за рад Агенције обезбеђују се из:

1) прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности;

2) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;

2а) провизије од продаје акција односно удела које Агенција продаје у складу са законом;

3) других извора, у складу са законом.

Агенција остварује приходе обављањем послова из своје надлежности на основу члана 82. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/2014), којим је прописано да трошкове приватизације које сносе трећа лица, односно субјекти приватизације, задруге и купци у поступку приватизације, као и друга правна и физичка лица, Агенција наплаћује у висини стварних трошкова. Врста и висина трошкова приватизације које Агенција наплаћује у висини стварних трошкова прописана је Правилником о трошковима које сносе трећа лица пред Агенцијом за приватизацију. („Службени гласник РС”, број 17/2015).

Поред наведеног, Агенција обавља и послове стечајног управника, у складу са законом којим се уређује стечајни поступак. У том смислу, када обавља  послове стечајног управника, Агенција на основу члана  21. Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 85/05) и члана 34. Закона о стечају („Службени гласник РС”, број 104/09, 99/11 - др. Закон, 71/12 - одлука УС и 83/14), има право на награду за свој рад и накнаду стварних трошкова које је имала у обављању послова.

Средства остварена од продаје капитала субјекта приватизације после измиривања трошкова приватизације, у складу са чланом 17. Закона о приватизацији, преносе се на уплатни рачун буџета Репбулике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе. У складу са чланом 16. наведеног закона, трошковима приватизације сматрају се стварни трошкови настали у спровођењу поступка приватизације, с тим да Агенција има право на накнаду трошкова највише до 5% продајне цене. Врста и висина стварних трошкова насталих за Агенцију за приватизацију у спровођењу поступка приватизације прописана је Правилником о висини и врсти стварних трошкова насталих у спровођењу приватизације („Службени гласник РС”, број 17/2015).

Агенција остварује и провизију у износу од 3% од вредности продатих акција, односно удела који су јој пренети после раскида уговора о продаји капитала, односно имовине, као и имовине Акционарског фонда, у складу са Правилником о висини провизије у поступку продаје акција, односно удела које су у власништву Агенције за приватизацију и имовине Акционарског фонда („Службени гласник РС”, број 73/2010).

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ