•  
  • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

  •  
  •  
  • Преглед броја запослених и ангажованих лица

   Преглед броја запослених и ангажованих лица на дан 31 јануар 2015.

   • Именована лица: 1 лице
   • Радни однос на неодређено време: 271 лица
   • Радни однос на одређено време: 18 лица
   • Мировање радног односа: 2 лице
   • Ангажовани по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова: нема
   • Ангажовани по основу Уговора о делу: нема

   У складу са Законом оодређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији Влада републике Србије је Одлуком о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање предвидела да је максималан број запослених на неодређено време у Агенцији за приватизацију 306 лица.

    

    

  •  
  •  
  • Делатност и активности Агенције за приватизацију

  • Делокруг рада Агенције за приватизацију утврђен је Законом о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 135/04, 30/10 и 115/14)  и Законом о приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/2014).

   Агенција за приватизацију послује у складу са прописима о јавним агенцијама. Агенција има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним  законом и статутом.

   Седиште Агенције је у Београду, Теразије број 23.       

   У складу са законом, Агенција спроводи све поступке приватизације у Републици Србији.

   Агенција обавља делатност посредовања у продаји јавног и друштвеног капитала и имовине у поступку приватизације, као и послове:

   1) промоције поступка приватизације;

   2) спровођења поступка приватизације;

   3) контроле поступка приватизације;

   4) продаје јавног капитала исказаног у акцијама или уделима, као и акција, односно удела Акционарског фонда (у даљем тексту: Фонд), Фонда за развој Републике Србије, републичког фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање који су пренети на основу Закона о својинској трансформацији ("Службени гласник РС", бр. 32/97 и 10/01), када се продају заједно са акцијама, односно уделима Фонда, продаје акција, односно удела који су пренети Агенцији после раскида уговора о продаји капитала закљученог између Агенције и купца, као и послове продаје имовине у предузећима код којих је раскинут уговор о продаји капитала.

   Поред послова из става 2. овог члана Агенција обавља и:

   1) послове у име и за рачун Фонда;

   2) послове стечајног управника, у складу са законом којим се уређује стечај;

   3) послове покретања и контроле поступка ликвидације, у складу са законом којим се уређује приватизација;

   4) послове продаје имовине у име и за рачун продавца;

   5) и друге послове у складу са законом.

   Агенција подноси предлог за покретање поступка стечаја субјеката приватизације ради окончања приватизације, у складу са законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује стечај.

    

   У обављању послова промоције приватизације Агенција:

   1) информише јавност о субјектима приватизације;

   2) едукује јавност о приватизацији и о преносу и промету акција без накнаде на грађане и запослене и бивше запослене у складу са законима којима се уређује подела бесплатних акција грађанима Србије и рад надлежних институција;

   3) даје информације о потенцијалним купцима, капиталу, производима, услугама и радној снази на домаћем тржишту;

   4) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

    

   У обављању послова спровођења приватизације Агенција:

   1) предлаже министарству надлежном за послове привреде, модел и метод приватизације, као и мере за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације;

   2) објављује јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости;

   3) прикупља и обрађује податке о потенцијалним купцима капитала и имовине субјекта приватизације који су исказали заинтересованост за учешће у поступку приватизације;

   4) подноси предлог за покретање поступка стечаја, ако је испуњен један од стечајних разлога прописан законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује стечај;

   5) одређује критеријуме за учествовање у јавном прикупљању понуда са јавним надметањем, услове продаје као и обавезе купца (инвестиције, социјални програм, континуитет пословања итд.), уз сагласност министарства надлежног за послове привреде;

   6) организује и спроводи поступак продаје капитала и имовине субјекта приватизације, као и поступак продаје моделом стратешког партнерства, у складу са законом;

   7) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

    

                У обављању послова контроле поступка приватизације Агенција проверава:

   1) испуњење обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине;

   2) испуњење обавеза стратешког инвеститора из уговора о стратешком партнерству;

   3) усклађеност програма за продају имовине са прописима о приватизацији;

   4) да ли је прилив средстава по основу извршене продаје у складу са уговором о продаји;

   5) пренос акција без накнаде запосленима;

   6) висину улагања предвиђеног инвестиционим пројектом, у складу са уредбом којом се уређују услови и начин привлачења директних инвестиција;

   7) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

   О недостацима утврђеним у поступку контроле из члана 10. овог закона Агенција обавештава министарство надлежно за послове привреде.

    

               У пословима продаје акција, односно удела, Агенција продаје јавни капитал исказан у акцијама или уделима, као и акције односно уделе Фонда, Фонда за развој Републике Србије, републичког фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање, који су пренети на основу Закона о својинској трансформацији, када се продају заједно са акцијама, односно уделима Фонда, као и акције, односно уделе који су пренети Агенцији после раскида уговора о продаји капитала закљученог између Агенције и купца.

                Агенција продаје акције, односно уделе у власништву Фонда у складу са Програмом Фонда.

                 Акције из става 1. овог члана продају се на тржишту хартија од вредности у складу са одредбама закона којим се уређује тржиште хартија од вредности.

                 Акције Фонда могу се продавати и ван тржишта хартија од вредности методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем у складу са прописима којима се уређује приватизација и прихватом понуде за преузимање у складу са законом којим се уређује преузимање акционарских друштава, као и коришћењем института за продају акција, односно удела у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

               Одлуку о продаји акција ван тржишта хартија од вредности методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем и прихватом понуде за преузимање, доноси Савет Фонда.

               Истовремено са понудом за продају акција методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, могу се нудити на продају и акције појединачних акционара правног лица чије се акције нуде на продају, ради продаје већинског пакета акција.

    

                 У обављању послова у име и за рачун Фонда, Агенција:

   1) се стара о акцијама односно уделима који чине имовину Фонда и новчаним средствима Фонда;

   2) преноси без накнаде акције Фонда на лица која су у складу са прописом којим се уређује право на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације стекла статус носилаца права.

   3) продаје акције односно уделе који чине имовину Фонда;

   4) врши административне и маркетиншке послове и активности;

   5) предлаже Савету Фонда Правила пословања за обављање послова у име и за рачун Фонда и друге акте значајне за рад Фонда;

   6) врши и друге послове за потребе Фонда у складу са законом и актима Фонда.

   Правилима пословања суређују се нарочито:

   1) услови и начин обављања послова у име и за рачун Фонда;

   2) међусобни односи Агенције и Фонда;

   3) административне и рачуноводствене процедуре;

   4) контролне и сигурносне мере за обраду података и њихово чување;

   5) систем интерне контроле;

   6) мере за спречавање злоупотребе привилегованих информација;

   7) друга питања од значаја за обављање послова у име и за рачун Фонда.

    

      Агенција може поднети предлог за покретање стечајног поступка субјеката приватизације у случају постојања једног од стечајних разлога утврђених законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује стечај.

    

     У пословима стечајног управника Агенција спроводи поступак стечаја када је именована за стечајног управника над правним лицем које је у већинској јавној, односно друштвеној својини, у складу са законом којим се уређује стечај.

    

          Агенција покреће поступак ликвидације субјекта приватизације у складу са законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

          Агенција именује, контролише рад и разрешава ликвидационог управника, у складу са законом којим се уређује приватизација.

    

   У пословима продаје имовине у име и за рачун продавца Агенција продаје имовину под условима и на начин садржан у овлашћењу за продају те имовине датог од стране продавца.

    

    

  •