•  
  • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

  •  
  •  
  • Преглед броја запослених и ангажованих лица

   Преглед броја запослених и ангажованих лица на дан 31 јануар 2015.

   • Именована лица: 1 лице
   • Радни однос на неодређено време: 271 лица
   • Радни однос на одређено време: 18 лица
   • Мировање радног односа: 2 лице
   • Ангажовани по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова: нема
   • Ангажовани по основу Уговора о делу: нема

   У складу са Законом оодређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији Влада републике Србије је Одлуком о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање предвидела да је максималан број запослених на неодређено време у Агенцији за приватизацију 306 лица.

    

    

  •  
  •  
  • Делатност и активности Агенције за приватизацију

  •  

   ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
    
   У складу са законом, Агенција обавља делатност посредовања у продаји државног и друштвеног капитала и имовине у поступку приватизације, као и послове:
   1) промоције приватизације;
   2) иницирања приватизације;
   3) спровођења приватизације;
   4) контроле поступка приватизације;
   5) продаје акција односно удела чији су законити имаоци Република Србија, Акционарски фонд, Фонд за развој Републике Србије, акције које су пренете републичком фонду надлежном за пензијско и инвалидско осигурање запослених и акције или уделе после раскида уговора о продаји капитала односно имовине закљученог између Агенције и купца капитала.
   Поред наведеног, Агенција обавља и:
   1) послове у име и за рачун Акционарског фонда;
   2) послове стечајног управника, у складу са законом којим се уређује стечај;
   3) послове ликвидационог управника, у складу са законом којим се уређује приватизација;
   4) послове продаје непокретности у име и за рачун продавца;
   5) и друге послове, у складу са законом.
    
   У обављању послова промоције приватизације Агенција:
   1) информише јавност о субјектима приватизације;
   2) едукује јавност о приватизацији и о преносу и промету акција без накнаде на грађане и запослене и бивше запослене у складу са законима којима се уређује подела бесплатних акција грађанима Србије и рад надлежних институција;
   3) даје информације о потенцијалним купцима, капиталу, производима, услугама и радној снази на домаћем тржишту;
   4) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
    
   У обављању послова иницирања приватизације Агенција:
   1) покреће иницијативу за израду програма реструктурирања;
   2) оглашава проспект субјекта приватизације у средствима јавног информисања;
   3) прикупља податке о броју потенцијалних купаца субјекта приватизације;
   4) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
    
   У обављању послова спровођења приватизације Агенција:
   1) одређује метод приватизације у субјекту приватизације;
   2) организује и спроводи поступак продаје путем јавног тендера;
   3) предлаже тендерској комисији избор најповољније понуде;
   4) организује поступак продаје путем јавне аукције;
   5) по потреби припрема документацију за приватизацију методом јавног тендера, програм
   приватизације односно програм реструктурирања;
   6) спроводи реструктурирање у поступку приватизације или упућује захтев надлежном органу да спроведе реструктурирање у поступку приватизације;
   7) обједињује и чува документацију и податке о спроведеним јавним тендерима и јавним аукцијама;
   8) прибавља мишљење органа територијалне аутономије, односно локалне самоуправе, према месту седишта субјекта приватизације;
   9) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
    
   У обављању послова контроле поступка приватизације Агенција проверава:
   1) процењену вредност капитала или имовине субјекта приватизације;
   2) усклађеност програма приватизације или програма реструктурирања са прописима;
   3) да ли је прилив средстава по основу извршене продаје у складу са уговором о продаји;
   4) извршење уговора о продаји;
   5) пренос акција без накнаде запосленима;
   6) евидентирање акција у Приватизационом регистру.
   У обављању послова контроле поступка приватизације Агенција обавља и друге послове у складу са законом и статутом. О недостацима утврђеним у поступку контроле, Агенција обавештава министарство надлежно за послове приватизације.
   У пословима продаје акција односно удела Агенција продаје акције односно уделе чији су законити имаоци Република Србија, Фонд, Фонд за развој Републике Србије, акције које су пренете републичком фонду надлежном за пензијско и инвалидско осигурање запослених, као и акције или уделе после раскида уговора о продаји капитала односно имовине закљученог између Агенције и купца капитала. Агенција тргује акцијама односно уделима у складу са Програмом Фонда. Наведеним акцијама тргује се на тржишту хартија од вредности.
   Изузетно, акцијама Фонда може се трговати ван тржишта хартија од вредности путем јавне понуде, у складу са одредбама закона којим се уређује тржиште хартија од вредности, методом јавног тендера или јавне аукције и прихватањем понуде за преузимање.
   На поступак продаје методом јавног тендера или јавне аукције, примењују се прописи којима се уређује приватизација а прихватање понуде за преузимање, у складу са законом којим се уређује преузимање акционарских друштава.
   Одлуку о о трговању акцијама ван тржишта хартија од вредности доноси Савет Фонда, ако оцени да је то повољније.
   Истовремено са понудом за продају акција методом јавног тендера, могу се нудити на продају и акције појединачних акционара правног лица чије се акције нуде на продају, ради продаје већинског пакета акција.
   Удео чија је књиговодствена вредност, према последњем финансијском извештају, мања од 200.000 динара продаје се у складу са одредбама закона којим се уређују привредна друштва.
   Агенција је дужна да у поступку трговине акцијама поштује принципе јавности и недискриминације.
   Влада ближе уређује поступак и начин продаје акција и удела методом јавне аукције.
    
    
   У обављању послова у име и за рачун Акционарског Фонда, Агенција:
   1) се стара о акцијама односно уделима који чине имовину Фонда и новчаним средствима Фонда;
   2) преноси без накнаде акције односно уделе Фонда на лица која су у складу са прописом којим се уређује право на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације стекла статус носилаца права.
   3) продаје акције односно уделе који чине имовину Фонда;
   4) врши административне и маркетиншке послове и активности;
   5) предлаже Савету Фонда Правила пословања за обављање послова у име и за рачун Фонда и друге акте значајне за рад Фонда;
   6) врши и друге послове за потребе Фонда у складу са законом и актима Фонда.
   Правилима пословања уређују се нарочито:
   1) услови и начин обављања послова у име и за рачун Фонда;
   2) међусобни односи Агенције и Фонда;
   3) административне и рачуноводствене процедуре;
   4) контролне и сигурносне мере за обраду података и њихово чување;
   5) систем интерне контроле;
   6) мере за спречавање злоупотребе привилегованих информација;
   7) друга питања од значаја за обављање послова у име и за рачун Фонда.
   У пословима стечајног управника Агенција спроводи поступак стечаја када је именована за стечајног управника над правним лицем које је у већинској државној односно друштвеној својини, у складу са законом којим се уређује стечај.
    У пословима ликвидационог управника Агенција покреће и спроводи поступак принудне ликвидације субјеката приватизације, у складу са законом којим се уређује приватизација.
   Ликвидациони управник има право на посебну накнаду остварену продајом имовине (провизија), чију висину одређује министар.

    

    У пословима продаје непокретности у име и за рачун продавца Агенција продаје непокретну имовину под условима и на начин садржан у овлашћењу за продају те имовине датом од стране продавца.

    

  •