Делатност и активности Агенције за приватизацију

Делокруг рада Агенције за приватизацију утврђен је Законом о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 135/04, 30/10 и 115/14)  и Законом о приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/2014).

Агенција за приватизацију послује у складу са прописима о јавним агенцијама. Агенција има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним  законом и статутом.

Седиште Агенције је у Београду, Теразије број 23.       

У складу са законом, Агенција спроводи све поступке приватизације у Републици Србији.

Агенција обавља делатност посредовања у продаји јавног и друштвеног капитала и имовине у поступку приватизације, као и послове:

1) промоције поступка приватизације;

2) спровођења поступка приватизације;

3) контроле поступка приватизације;

4) продаје јавног капитала исказаног у акцијама или уделима, као и акција, односно удела Акционарског фонда (у даљем тексту: Фонд), Фонда за развој Републике Србије, републичког фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање који су пренети на основу Закона о својинској трансформацији ("Службени гласник РС", бр. 32/97 и 10/01), када се продају заједно са акцијама, односно уделима Фонда, продаје акција, односно удела који су пренети Агенцији после раскида уговора о продаји капитала закљученог између Агенције и купца, као и послове продаје имовине у предузећима код којих је раскинут уговор о продаји капитала.

Поред послова из става 2. овог члана Агенција обавља и:

1) послове у име и за рачун Фонда;

2) послове стечајног управника, у складу са законом којим се уређује стечај;

3) послове покретања и контроле поступка ликвидације, у складу са законом којим се уређује приватизација;

4) послове продаје имовине у име и за рачун продавца;

5) и друге послове у складу са законом.

Агенција подноси предлог за покретање поступка стечаја субјеката приватизације ради окончања приватизације, у складу са законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује стечај.

У обављању послова промоције приватизације Агенција:

1) информише јавност о субјектима приватизације;

2) едукује јавност о приватизацији и о преносу и промету акција без накнаде на грађане и запослене и бивше запослене у складу са законима којима се уређује подела бесплатних акција грађанима Србије и рад надлежних институција;

3) даје информације о потенцијалним купцима, капиталу, производима, услугама и радној снази на домаћем тржишту;

4) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

 

У обављању послова спровођења приватизације Агенција:

1) предлаже министарству надлежном за послове привреде, модел и метод приватизације, као и мере за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације;

2) објављује јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости;

3) прикупља и обрађује податке о потенцијалним купцима капитала и имовине субјекта приватизације који су исказали заинтересованост за учешће у поступку приватизације;

4) подноси предлог за покретање поступка стечаја, ако је испуњен један од стечајних разлога прописан законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује стечај;

5) одређује критеријуме за учествовање у јавном прикупљању понуда са јавним надметањем, услове продаје као и обавезе купца (инвестиције, социјални програм, континуитет пословања итд.), уз сагласност министарства надлежног за послове привреде;

6) организује и спроводи поступак продаје капитала и имовине субјекта приватизације, као и поступак продаје моделом стратешког партнерства, у складу са законом;

7) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

             У обављању послова контроле поступка приватизације Агенција проверава:

1) испуњење обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине;

2) испуњење обавеза стратешког инвеститора из уговора о стратешком партнерству;

3) усклађеност програма за продају имовине са прописима о приватизацији;

4) да ли је прилив средстава по основу извршене продаје у складу са уговором о продаји;

5) пренос акција без накнаде запосленима;

6) висину улагања предвиђеног инвестиционим пројектом, у складу са уредбом којом се уређују услови и начин привлачења директних инвестиција;

7) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

О недостацима утврђеним у поступку контроле из члана 10. овог закона Агенција обавештава министарство надлежно за послове привреде.

 

            У пословима продаје акција, односно удела, Агенција продаје јавни капитал исказан у акцијама или уделима, као и акције односно уделе Фонда, Фонда за развој Републике Србије, републичког фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање, који су пренети на основу Закона о својинској трансформацији, када се продају заједно са акцијама, односно уделима Фонда, као и акције, односно уделе који су пренети Агенцији после раскида уговора о продаји капитала закљученог између Агенције и купца.

             Агенција продаје акције, односно уделе у власништву Фонда у складу са Програмом Фонда.

              Акције из става 1. овог члана продају се на тржишту хартија од вредности у складу са одредбама закона којим се уређује тржиште хартија од вредности.

              Акције Фонда могу се продавати и ван тржишта хартија од вредности методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем у складу са прописима којима се уређује приватизација и прихватом понуде за преузимање у складу са законом којим се уређује преузимање акционарских друштава, као и коришћењем института за продају акција, односно удела у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

            Одлуку о продаји акција ван тржишта хартија од вредности методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем и прихватом понуде за преузимање, доноси Савет Фонда.

            Истовремено са понудом за продају акција методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, могу се нудити на продају и акције појединачних акционара правног лица чије се акције нуде на продају, ради продаје већинског пакета акција.

 

              У обављању послова у име и за рачун Фонда, Агенција:

1) се стара о акцијама односно уделима који чине имовину Фонда и новчаним средствима Фонда;

2) преноси без накнаде акције Фонда на лица која су у складу са прописом којим се уређује право на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације стекла статус носилаца права.

3) продаје акције односно уделе који чине имовину Фонда;

4) врши административне и маркетиншке послове и активности;

5) предлаже Савету Фонда Правила пословања за обављање послова у име и за рачун Фонда и друге акте значајне за рад Фонда;

6) врши и друге послове за потребе Фонда у складу са законом и актима Фонда.

Правилима пословања суређују се нарочито:

1) услови и начин обављања послова у име и за рачун Фонда;

2) међусобни односи Агенције и Фонда;

3) административне и рачуноводствене процедуре;

4) контролне и сигурносне мере за обраду података и њихово чување;

5) систем интерне контроле;

6) мере за спречавање злоупотребе привилегованих информација;

7) друга питања од значаја за обављање послова у име и за рачун Фонда.

 

   Агенција може поднети предлог за покретање стечајног поступка субјеката приватизације у случају постојања једног од стечајних разлога утврђених законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује стечај.

  У пословима стечајног управника Агенција спроводи поступак стечаја када је именована за стечајног управника над правним лицем које је у већинској јавној, односно друштвеној својини, у складу са законом којим се уређује стечај.

       Агенција покреће поступак ликвидације субјекта приватизације у складу са законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

       Агенција именује, контролише рад и разрешава ликвидационог управника, у складу са законом којим се уређује приватизација.

У пословима продаје имовине у име и за рачун продавца Агенција продаје имовину под условима и на начин садржан у овлашћењу за продају те имовине датог од стране продавца.

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ