О Агенцији

Агенција за приватизацију, основана 2001. године, је институција задужена за спровођење процеса приватизације у Србији, у складу са Законом о приватизацији. Агенција својим активностима реализује сложен процес промене власништва над капиталом и имовином у јавној својини у приватну. Агенција се у свом раду руководи основним циљевима: да се омогући здравим привредним друштвима да кроз трансформацију власништва остану активна на тржишту и даље развију своје пословање, и да се предузећима која не могу да опстану на тржишту помогне да реше своје финансијске проблеме кроз реорганизацију, односно стечај. 
 
Поступак приватизације подељен је на главне функције које обавља Агенција, а то су: промоција, организација, спровођење, контрола и заступање капитала.
 
У обављању послова промоције приватизације, Агенција:

 • информише јавност о предузећима у својој надлежности,  
 • оглашава продаје у средствима јавног информисања,
 • контактира са потенцијалним купцима и др.

 
У пословима организације и спровођења приватизације, Агенција:

 • предлаже начин приватизације предузећа (модел и метод приватизације и мере за припрему и растерећење субјекта приватизације)
 • припрема документацију за продају у координацији са субјектом приватизације,
 • организује и спроводи поступак продаје, и др.

 
У обављању послова контроле приватизације, Агенција прати:

 • извшење обавеза купаца предузетих уговором о продаји и др.

 
У пословима заступања капитала, Агенција:

 • именује квалификована лица за обављање функције заступника капитала (у предузећима код којих је дошло до раскида уговора са купцем),
 • прати и контролише рад заступника капитала, и по потреби разрешава дужности,
 • стара се о капиталу и имовини предузећа до даље продаје.

 
Агенција за приватизацију такође обавља и послове у име и за рачун Акционарског фонда, као и послове стечајног и ликвидационог управника и у свом раду примењује и друге законе (Закон о Акционарском фонду, Закон о стечају, Закон о подели бесплатних акција и др).

У свом пословању, Агенција сарађује са бројним институцијама - надлежним Министарством привреде и другим министарствима, Владом Србије, Агенцијом за борбу против корупције, Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза, привредним судовима итд. Такође, Агенција има сарадњу и са страним институцијама пристутним у Србији, попут Светске банке, Међународног монетарног фонда, Савета страних инвеститора и др. 

Предности Агенције за приватизацију као канала за инвестирање су:

 • вишегодишње искуство
 • јак законски оквир
 • различити модели продаје (прилагођени захтевима тржишта, тзв. таилор-маде)
 • велики број могућности за инвестирање - приватизација целокупног друштвеног или државног капитала, куповина имовине или акција, односно удела и др; 
 • стручност, брзина и кооперативност  
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ