Приватизација

Приватизација предузећа

Први Закон о приватизацији донет је 2001. године. Поступак приватизације код великог броја субјеката приватизације трајао је веома дуго па су решења и модели за приватизацију која је предвиђао овај закон постала неадекватна. У том смислу, без концептуалних измена у правцу усвајања нових модела за приватизацију није било могуће окончати поступак приватизације.

Примарни разлог за доношење новог Закона о приватизацији, који је ступио на снагу 13. августа 2014. године, био је немогућност eфикасног окончања поступка приватизације за преко 500 субјеката приватизације, у ранијим законским оквирима. Суштина новог Закона о приватизацији је да се предложени модели, методе и мере примењују само код предузећа са одрживим пословањем. За предузећа која су процењена као неодржива, предвиђено је да се може поднети предлог за стечај чиме би се статус ових друштава решио у најкраћем року. Што се тиче мера за припрему и растерећење субјеката, отпис дуга је условљен успешном продајом капитала или докапитализацијом, при чему ниједна од мера (отпис или конверзија) није применљива у случају продаје имовине. Коначно, нови закон је дефинисао обавезан рок за спровођење приватизације друштвеног капитала до 31. децембра 2015. године.

На дан ступања на снагу новог Закона о приватизацији, у поступку приватизације се налазило 556 предузећа, од којих је 161 предузеће било у поступку реструктурирања. Новим Законом о приватизацији укинут је правни институт «реструктурирање».

Једно од првих обећања које је господин Горан Кнежевић изнео од како је ступио на дужност министра привреде у Влади Републике Србије, 11. августа 2016. године, јесте да ће се процес приватизације завршити у мандату ове владе, у наредне четири године. У тренутку именовања, у портфолију Министарства привреде било је 186 предузећа у приватизацији, која су бројала око 45.000 запослених.

На данашњи дан број предузећа у приватазацији је:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива

Матични број Назив Локација Број запослених Делатност
07032919 ТЕХНОХЕМИЈА АД Београд 10 Трговина на велико хемијским производима
08039623 REGULACIJE Сремска Митровица 34 Изградња хидротехничких објеката
07629150 ТРЕМ ДОО Београд 5 Хотели и сличан смештај
Матични број Назив Локација Број запослених Делатност Напомена
07306393 Р.П. ФЕЛДСПАТ ДОО Бујановац 10 Експлоатација осталих неметаличних руда и ... Могућа објава јавног позива

Дана 22. маја 2019. године, објављен Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости.

08064300 Хип - Петрохемија ад Панчево 1378 Производња пластичних маса у примарним ... Могућа објава јавног позива

УППР спроведен у потпуности. Могућа објава јавног позива у 2019. години.

07019734 Ласта ад Београд 1709 Остали превоз путника у копненом ... Могућа објава јавног позива

Могућа објава јавног позива у 2019. години.

08159246 Севертранс ад Сомбор 123 Градски и приградски копнени превоз ... Могућа објава јавног позива

Могућа објава јавног позива у 2019. години.

07179243 ПГМ Будућност ад Прешево 48 Производња креча и гипса Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2019. години.

07012209 ИП Рад ад Београд 7 Издавање књига Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2019. години.

08058130 Јадран ад Нова Гајдобра - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2019. години.

07022107 ПРОСВЕТА АД Београд 8 Издавање књига Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2019. години.

08052565 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СЕНТА ДОО Сента 3 Ветеринарска делатност Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2019. години.

07219792 КРУШИК-ПЛАСТИКА АД Осечина 105 Производња осталих производа од пластике Могућа објава јавног позива

Објава јавног позива планирана у 2019. години након доставе процене са стањем на дан 31.12.2018. године.

07116209 Дуван ад Љубовија 15 Производња дуванских производа Могућа објава јавног позива

У току је припрема јавног позива за продају имовине.

08036403 Метанолско-сирћетни комплекс ад Кикинда 521 Производња осталих основних органских ... Могућа објава јавног позива

Могућа објава јавног позива у 2019. години.

07030550 Дунав ад Гроцка 72 Припрема и предење текстилних влакана Могућа објава јавног позива

Након неуспешног поступка, могућа објава новог јавног позива.

20039337 ЈАТ- Апартмани Копаоник доо Рашка 38 Хотели и сличан смештај Могућа објава јавног позива

У току дефинисање имовинско-правног оквира за спровођење поступка приватизације.

20053518 РУДНИК КОВИН АД Ковин 101 Експлоатација лигнита и мрког угља Могућа објава јавног позива

Могућа објава јавног позива у 2019. години након доставе процене са стањем на дан 31.12.2018. године.

20029188 ЈАТ Техника доо Београд 775 Поправка и одржавање летелица и свемирских ... Могућа објава јавног позива

Могућа објава новог јавног позива.

08036101 ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР Сомбор 3 Трговина на мало у неспецијализованим ... Није могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију. Објава јавног позива зависи од исхода предметних поступака.

07105720 YUMCO АД Врање 629 Припрема и предење текстилних влакана Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07034539 ФРИЗЕРСКО БЕОГРАД АД Београд 6 Делатност фризерских и козметичких салона Није могућа објава јавног позива

12. јуна 2018. године, Министарство привреде је донело одлуку о моделу: продаја капитала у складу са законом који уређује тржиште хартија од вредности.

07114192 ХОЛДИНГ КАБЛОВИ АД Јагодина 366 Производња осталих електронских и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07624034 ППТ-ТМО ад Трстеник 150 Обрада и превлачење метала Није могућа објава јавног позива

У току пренос капитала на Републику Србију.

07144083 TRAYAL KORPORACIJA AD Крушевац 960 Производња гума за возила, протектирање ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07210434 Фап корпорација ад Прибој 10 Производња моторних возила Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

08136238 Форум-пласман ад, Нови Сад-у ликвидацији Нови Сад - Остала трговина на мало у ... Није могућа објава јавног позива

Скупштина друштва донела је Одлуку о покретању поступка ликвидације, који је у току.

08101132 Нови Сад Гас дп Нови Сад 93 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом Није могућа објава јавног позива

Пресудом првостепеног суда усвојен је тужбени захтев тужиоца Републике Србије и утврђен удео државне својине тужиоца Републике Србије у средствима које користи тужено предузеће ДП „Нови Сад-Гас“ у уделу од 100%. Друштво наведену промену треба да спроведе кроз Регистар привредних субјеката и изврши упис промене члана друштва, како би Министарство привреде могло да поступа у складу са својим надлежностима.

08134901 Бачка АД Сивац 33 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07015267 ЈРБ ад Београд 212 Превоз терета унутрашњим пловним путевима Није могућа објава јавног позива

У току је разматрање најоптималнијег модела приватизације.

08497265 ТЕХНОХЕМИЈА АД Сремска Митровица 2 Трговина на мало металном робом, бојама и ... Није могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију, објава јаног позива зависи од исхода предметних поступака.

07015488 ПИМ ад Београд 111 Изградња хидротехничких објеката Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

08047723 Омољица ад Омољица 30 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију, објава јавног позива зависи од исхода предметних поступака.

08113483 ВОЈВОДИНАПУТ - БАЧКАПУТ АД Нови Сад 138 Изградња путева и аутопутева Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07023251 ГП МОСТОГРАДЊА АД Београд 273 Изградња мостова и тунела Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07045085 РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АД Београд 6 Слатководне аквакултуре Није могућа објава јавног позива

Дана 28. јуна 2019. године, објављена су два Јавна позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације Рибарско газдинство ад, Београд и то за: - Имовинску целину - Локација Сремска Митровица (шифра поступка ЈП 2/19) и - Имовинску целину - Продавница Велико Градиште (шифра поступка ЈП 3/19). Дана 1. октобра 2019. године потписан је Уговор о продаји имовине (Локација Сремска Митровица) између Рибарско газдинство ад, Београд, у својству продавца, и Силицон плус доо, Сремска Митровица, у својству купца. Дана 11. октобра 2019. године потписан је Уговор о продаји имовине (Продавница Велико Градиште) између Рибарско газдинство ад, Београд, у својству продавца, и Весна Илић Предузетник СТР Стари алас Велико Градиште, у својству купца.

08031088 Бранко Глеђа дп Зрењанин 3 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

Већински друштвени капитал.

08616299 Ветеринарска станица АПАТИН доо Пригревица 3 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

У току су договори Субјекта приватизације и Општине Апатин да преузиме оснивачкиа права.

09113673 Монтинг енергетика дп Београд 5 Изградња стамбених и нестамбених зграда Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

07181965 ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА Чачак 514 Производња алата Није могућа објава јавног позива

У току су активности на изради Унапред припремљеног плана реорганизације.

07105681 СИМПО АД Врање 1495 Производња осталог намештаја Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07613857 Плана-тоурс ДОО Велика Плана 17 Делатност тур-оператора Није могућа објава јавног позива

Већински друштвени капитал.

06875793 РТВ КРАГУЈЕВАЦ ДОО Крагујевац 22 Производња и емитовање телевизијског ... Није могућа објава јавног позива

Није могућа објава јавног позива с обзиром да није донета одлука о моделу и методу приватизације.

07024002 СЛОГА ДП Београд 26 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације након уписа измене правне форме Друштва у Регистру привредних субјеката

17162543 Телеком Србија ад Београд 7472 Кабловске телекомуникације Није могућа објава јавног позива

Даље активности зависе од одлука Владе РС.

07037457 Београдски сајам са потпуном одговорношћу Београд 168 Организовање састанака и сајмова Није могућа објава јавног позива

У току судски спор у вези са учешћем државног капитала у укупном капиталу друштва.

07034245 Прогрес ад Београд 10 Трговина на велико чврстим, течним и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

17006100 Енергетика доо Крагујевац 381 Снабдевање паром и климатизација Није могућа објава јавног позива

Није могућа објава јавног позива с обзиром да није донета одлука о моделу и методу приватизације.

07021747 ПОЛИТИКА АД Београд 213 Издавање новина Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07187769 ТИГАР АД Пирот 751 Делатност холдинг компанија Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07739494 IKARBUS Београд 114 Производња моторних возила Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

20039329 Славија хотели доо Београд 143 Хотели и сличан смештај Није могућа објава јавног позива

Објава јавног позива зависи од исхода судских поступака у вези са имовином предузећа.

20047852 ФАМ ад Крушевац 5 Производња деривата нафте Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

08779392 Недељне новине а.д. Бачка Паланка 3 Издавање новина Није могућа објава јавног позива

Није могућа објава јавног позива.

20034378 ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ДОО Београд 8 Остали непоменути специфични грађевински ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

20034408 Full protect doo Београд 26 Услуге система обезбеђења Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

06898670 ЖЕЛТУРИСТ ДОО Београд 1 Хотели и сличан смештај Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за покретање стечајног поступка.

17258117 РАД-ШУМАДИЈА / / Рад група доо Крагујевац 4 Изградња стамбених и нестамбених зграда Није могућа објава јавног позива

У току је пренос удела који Република Србија има у субјекту приватизације на град Крагујевац, након чега ће поступак приватизације бити обустављен.

17507699 ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА Ресавица 3482 Експлоатација лигнита и мрког угља Није могућа објава јавног позива

У току су активности на изради плана пословно-финансијске консолидације.

08359415 Термал, Врдник Врдник 107 Делатност болница Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и Специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини Специјалних болница.

09339426 Маркетинг - експорт ад Београд 7 Трговина на мало намештајем, опремом за ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09049622 Ветеринарска станица Штрпце јп Штрпце - Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

07342276 DP за водоснабдевање Топлице и Ниша Селова Куршумлија 1 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде Није могућа објава јавног позива

У току активности на решавању спорне имовине предузећа.

09005935 Призрентранс доо Лепосавић - Друмски превоз терета Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09017500 Дуван доо Косовска Митровица - Трговина на мало производима од дувана у ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

17141775 РАДИО БАРАЈЕВО ДОО Барајево 3 Емитовање радио-програма Није могућа објава јавног позива

Није могућа објава јавног позива с обзиром да није донета одлука о моделу и методу приватизације.

07207883 Специјална болница за рехабилитацију ГЕЈЗЕР Сијаринска Бања 98 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07108095 Специјална болница Жубор Куршумлиска Бања - Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Тачком 1. Закључка Владе 05 Број: 46-1896/2018-3 од 01.03.2018. године препоручено је органу управљања Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да донесе одлуку којом се овлашћује Републичка дирекција за имовину Републике Србије да у име и за рачун Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање изврши продају непокретности бањског комплекса Жубор у Куршумлијској Бањи.

07177402 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР Врњачка Бања 250 Делатност болница Није могућа објава јавног позива

Судски поступак који се водио између РФ ПИО као тужиоца и Специјалне болнице и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница, правоснажно је окончан. Није извршен упис стечених права у јавним књигама као битан елемент за даље спровођење поступка приватизације.

07210582 Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања Ниш 374 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07214383 Специјална болница Врањска Бања Врањска Бања 59 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07122314 Специјална болница Бања Ковиљача Бања Ковиљача 241 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

17686542 Специјална болница за рехабилитацију Бујановац Бујановац 64 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07144091 Специјална болница Рибарска Бања Крушевац 265 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07221452 Специјална болница Златибор Чајетина Златибор 175 Остала здравствена заштита Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и Специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини Специјалних болница.

07248261 Специјална болница за неспецифичне плућне болести СОКОБАЊА Сокобања 171 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Судски поступак који се водио између РФ ПИО као тужиоца и Специјалне болнице и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница, правоснажно је окончан. Није извршен упис стечених права у јавним књигама као битан елемент за даље спровођење поступка приватизације.

09025847 Новоградња дп Приштина - Изградња стамбених и нестамбених зграда Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09023429 Урбанизам дп Косовска Митровица 8 Инжењерске делатности и техничко ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09021329 Копаоник дп Лепосавић 16 Делатности ресторана и покретних ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09000135 Задруга Штрпце дп Штрпце - Остала трговина на мало у ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09016252 Термоелектране Косово јп Обилић 914 Производња електричне енергије Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09135103 ЕПС ЈП ПОВРШИНСКИ КОПОВИ КОСОВО Обилић 2227 Експлоатација лигнита и мрког угља Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09022643 Холдинг РМХК Трепча ад Звечан 2174 Експлоатација руда осталих црних, ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09023135 Саобраћајно предузеће Космет Превоз доо Косовска Митровица 57 Градски и приградски копнени превоз ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

Матични број Назив Локација Број запослених Делатност Датум окончања поступка Напомена
07054688 БД АГРО АД Добановци 3 Узгој музних крава 30. авг. 2016.

Стечај

07259875 Европа дп Сурдулица 3 Хотели и сличан смештај 07. сеп. 2016.

Продаја

08399425 АГРОЖИВ Житиште 2 Узгој живине 09. сеп. 2016.

Стечај

07198515 Смедерево дп Смедерево 41 Изградња хидротехничких објеката 12. сеп. 2016.

Обустава

07630867 ЗАСТАВА ПЕС АД СУРДУЛИЦА Сурдулица - Производња електричне и електронске ... 15. сеп. 2016.

Стечај

07195508 Магнохром доо Краљево 29 Производња ватросталних производа 16. сеп. 2016.

Стечај

09001603 КЛОКОТ БАЊА ДП Бујановац - Производња освежавајућих пића, минералне ... 30. сеп. 2016.

Стечај

20492449 КАМЕНОЛОМ ДРАЧА Рековац 23 Експлоатација грађевинског и украсног ... 04. окт. 2016.

Обустава

07173865 СРБИЈАТРАНС Ниш 8 Друмски превоз терета 20. окт. 2016.

Стечај

07366027 Заштита доо Бор 1 Услуге система обезбеђења 27. окт. 2016.

Стечај

08169055 Терра филм ад Нови Сад 1 Производња кинематографских дела, ... 08. нов. 2016.

Стечај

20213116 РАДИО ОБРЕНОВАЦ ДОО Обреновац 5 Производња и емитовање телевизијског ... 09. нов. 2016.

Стечај

06915400 КСР Београдтурс доо Београд - Делатност путничких агенција 10. нов. 2016.

Стечај

08039615 Хидросрем дп Сремска Митровица 57 Изградња хидротехничких објеката 17. нов. 2016.

Обустава

07166206 Шумадија доо Крагујевац 82 Остала непоменута социјална заштита без ... 24. нов. 2016.

Обустава

07679556 Лактариус дп Прешево - Трговина на велико воћем и поврћем 24. нов. 2016.

Стечај

07326394 МАТАРУШКА И БОГУТОВАЧКА БАЊА ДОО Матарушка Бања 1 Хотели и сличан смештај 25. нов. 2016.

Стечај

07114141 ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају Београд - Производња изолатора и изолационог ... 29. нов. 2016.

Стечај

08417032 ВЕТ. СТАНИЦА ИНЂИЈА ДОО Инђија 5 Ветеринарска делатност 15. дец. 2016.

Стечај

07057679 ФК Рад ДП Београд 18 Остале спортске делатности 23. јан. 2017.

Обустава

08024596 ЗГОП АД Нови Сад 246 Изградња железничких пруга и подземних ... 08. феб. 2017.

Продаја

07657757 ФАП Ливница са надградњом доо Пријепоље - Ливење гвожђа 22. феб. 2017.

Стечај

06175856 ЕПСТУРС ДОО Београд 23 Хотели и сличан смештај 27. феб. 2017.

Стечај

17398113 БУКОВИЧКА БАЊА АД / Букуљска Нова Слатина Аранђеловац - Хотели и сличан смештај 08. мар. 2017.

Стечај

08061203 УТВА - АВИО ИНДУСТРИЈА, ПАНЧЕВО Панчево 223 Производња ваздушних и свемирских ... 08. мар. 2017.

Обустава

07629222 Галпрес ад Лесковац - Производња жичаних производа, ланаца и ... 16. мар. 2017.

Стечај

08166978 Алекса Шантић АД Алекса Шантић 99 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... 20. мар. 2017.

Стечај

08105472 ХИПОЛ АД ОЏАЦИ Оџаци - Производња пластичних маса у примарним ... 24. мар. 2017.

Стечај

07036256 КАРАБУРМА доо Београд 2 Хотели и сличан смештај 30. мар. 2017.

Продаја

06963382 ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА АД Београд 6 Производња моторних возила 04. апр. 2017.

Стечај

07631600 ДП 21.ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ Крагујевац 78 Производња осталих делова и додатне опреме ... 11. апр. 2017.

Обустава

07179049 ДИБ Бујановац ад Бујановац 74 Производња дуванских производа 13. апр. 2017.

Продаја

07852169 Стандард доо Костолац 3 Делатности ресторана и покретних ... 25. апр. 2017.

Стечај

06932517 ХУТП ПРАГ АД Београд 32 Хотели и сличан смештај 05. мај. 2017.

Продаја

07205180 ЗАВАРИВАЧ АД Врање 159 Производња металних конструкција и делова ... 12. мај. 2017.

Стечај

07114184 ЕЛКА доо Буковик - Остала непоменута социјална заштита без ... 06. јул. 2017.

Стечај

06875793 РТВ КРАГУЈЕВАЦ ДОО Крагујевац 22 Производња и емитовање телевизијског ... 10. јул. 2017.

Обустава

20367865 Телевизија Блаце д.о.о. Блаце - Производња и емитовање телевизијског ... 04. авг. 2017.

Стечај

07104278 Ветеринарска станица БУЈАНОВАЦ Бујановац 35 Ветеринарска делатност 22. авг. 2017.

Обустава

07045921 Ветеринарска станица Младеновац Младеновац 15 Ветеринарска делатност 22. авг. 2017.

Обустава

07177313 ЕНЕРГОТЕХНИК АД Врњачка Бања - Остали инсталациони радови у ... 31. авг. 2017.

Стечај

08208409 ПОТИСЈЕ ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД Ада 80 Ливење челика 06. сеп. 2017.

Обустава

08385955 Грмеч ад Бачка Топола 6 Поновна употреба разврстаних материјала 25. сеп. 2017.

Продаја

07302606 КВАЛИТЕТ НИШ АД Ниш 29 Техничко испитивање и анализе 17. окт. 2017.

Обустава

08631620 КОНТИНЕНТАЛ ПРОМЕТ Нови Сад - Неспецијализована трговина на велико 23. окт. 2017.

Стечај

07186894 Ветеринарска станица БЛАЦЕ доо Блаце 3 Ветеринарска делатност 27. окт. 2017.

Обустава

07159366 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВЕЛИКА ПЛАНА ДОО Велика Плана 9 Ветеринарска делатност 27. окт. 2017.

Обустава

07726325 Галеника ад Београд 1399 Производња фармацеутских препарата 02. нов. 2017.

Продаја

06683673 Варош капија дп Београд 9 Делатности ресторана и покретних ... 17. нов. 2017.

Обустава

08731314 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КОВИН Скореновац 4 Ветеринарска делатност 17. нов. 2017.

Обустава

08066205 ДЕС доо Нови Сад 189 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07139845 Универзал ДОО Лесковац 31 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07433069 ДЕС доо Београд 43 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07187904 Вук Караџић ДОО Ниш - Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07153945 ПЛАСТ-МЕТАЛ доо Краљево 51 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07367554 МЕТАЛАЦ доо Ниш 15 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07136056 ДЕС доо Ваљево 16 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07223889 ДЕС ДОО Зајечар 23 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

17186850 ПИРОТЕX ТРИКО доо Пирот 24 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07658761 ЕЛМОНТ доо Ниш 29 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

17524640 ЛАК ЖИЦА доо Бор 40 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07142684 Сточарско ветеринарски центар за репродукцију ВЕЛИКА ПЛАНА ЈП Велика Плана 22 Помоћне делатности у узгоју животиња 25. нов. 2017.

Обустава

08521387 Научни институт ТЕМЕРИН Темерин 10 Помоћне делатности у узгоју животиња 25. нов. 2017.

Обустава

06977138 Сточарско ветеринарски центар Крњача Београд 10 Помоћне делатности у узгоју животиња 25. нов. 2017.

Обустава

07316828 GOŠA SOLKO Смедеревска Паланка 80 Остала непоменута социјална заштита без ... 27. нов. 2017.

Обустава

17172425 Лола предузетништво доо Београд 74 Остала непоменута социјална заштита без ... 27. нов. 2017.

Обустава

08056757 АД ДОЖА ЂЕРЂ БАЧКА ТОПОЛА Бачка Топола 149 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... 28. нов. 2017.

Продаја

07623950 ППТ НАМЕНСКА Трстеник 560 Производња оружја и муниције 08. дец. 2017.

Обустава

17257153 Радиотелевизија Пруга д.о.о. Лајковац 6 Производња и емитовање телевизијског ... 13. дец. 2017.

Стечај

07866470 Електроизградња ад Бајина Башта 122 Изградња електричних и телекомуникационих ... 11. јан. 2018.

Продаја

08069549 ВЕТ. СТАНИЦА БЕЧЕЈ Бечеј 7 Ветеринарска делатност 15. јан. 2018.

Обустава

08803927 БЕТОЊЕРКА АД Сомбор 38 Производња производа од бетона намењених ... 25. јан. 2018.

Продаја

07264933 СЛОБОДА АПАРАТИ АД Чачак 2 Производња електричних апарата за ... 26. јан. 2018.

Стечај

07105339 Врање ДОО Врање 57 Хотели и сличан смештај 20. феб. 2018.

Стечај

07294417 Ветеринарска станица ЛОЗНИЦА доо Лозница 8 Ветеринарска делатност 21. феб. 2018.

Продаја

07194161 Ветеринарска станица НОВИ ПАЗАР доо Нови Пазар 8 Ветеринарска делатност 14. мар. 2018.

Продаја

06121179 RADIO VALJEVO DOO Београд 7 Емитовање радио-програма 23. мар. 2018.

Стечај

08023646 НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА АД Нови Сад 284 Производња осталих електронских и ... 04. мај. 2018.

Обустава

08005613 МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД Бачка Паланка - Делатност холдинг компанија 28. мај. 2018.

Стечај

09021302 Универзал дп Лепосавић 1 Неспецијализована трговина на велико 05. јун. 2018.

Стечај

17537130 КОЛУБАРАГРАЂЕВИНАР Лазаревац 550 Остали непоменути специфични грађевински ... 07. јун. 2018.

Обустава

07797877 Колубара Угоститељство Вреоци 436 Остале услуге припремања и послуживања ... 08. јун. 2018.

Обустава

08803935 Одржавање и услуге доо Нови Сад 214 Постављање електричних инсталација 08. јун. 2018.

Обустава

17577654 Костолац - Услуге доо Костолац 330 Делатност приватног обезбеђења 08. јун. 2018.

Обустава

17577689 Рио Костолац 34 Услуге уређења и одржавања околине 08. јун. 2018.

Обустава

17522124 ПРО ТЕНТ ДОО Ушће 2047 Услужне делатности у копненом саобраћају 08. јун. 2018.

Обустава

17536630 Колубара услуге доо Лазаревац 1447 Делатност приватног обезбеђења 08. јун. 2018.

Обустава

17141775 РАДИО БАРАЈЕВО ДОО Барајево 3 Емитовање радио-програма 05. јул. 2018.

Обустава

09005935 Призрентранс доо Лепосавић - Друмски превоз терета 17. јул. 2018.

Стечај

09023259 Косово сировина доо Косовска Митровица 1 Поновна употреба разврстаних материјала 17. јул. 2018.

Стечај

09049622 Ветеринарска станица Штрпце јп Штрпце - Ветеринарска делатност 30. јул. 2018.

Стечај

09025847 Новоградња дп Приштина - Изградња стамбених и нестамбених зграда 30. јул. 2018.

Стечај

09000275 Младост дп Штрпце - Трговина на мало у неспецијализованим ... 01. авг. 2018.

Стечај

09000135 Задруга Штрпце дп Штрпце - Остала трговина на мало у ... 01. авг. 2018.

Стечај

07223455 BUDUĆNOST - U STEČAJU Севојно - Остала непоменута социјална заштита без ... 31. авг. 2018.

Стечај

09017500 Дуван доо Косовска Митровица - Трговина на мало производима од дувана у ... 10. сеп. 2018.

Стечај

09017577 Механизација дп Косовска Митровица - Трговина на мало деловима и опремом за ... 10. сеп. 2018.

Стечај

09048251 КРИСТАЛ Лепосавић 153 Обликовање и обрада равног стакла 12. сеп. 2018.

Обустава

08053529 Хип - Азотара доо Панчево 830 Производња вештачких ђубрива и азотних ... 14. сеп. 2018.

Стечај

07166419 РАВАНИЦА ДОО Ћуприја 113 Производња какаоа, чоколаде и кондиторских ... 26. сеп. 2018.

Продаја

07130562 РТБ Бор доо Бор 4566 Делатност холдинг компанија 28. сеп. 2018.

Продаја

07208391 ЦЕНТРОИСТОК АД Бор 8 Остала трговина на мало храном у ... 03. окт. 2018.

Обустава

07042230 ПКБ Корпорација АД Падинска Скела 1700 Узгој музних крава 04. окт. 2018.

Продаја

09028005 Ветеринарска станица ВИТИНА Витина - Ветеринарска делатност 12. окт. 2018.

Обустава

07264534 Институт Гоша доо Београд 28 Истраживање и развој у осталим природним и ... 16. нов. 2018.

Продаја

06515037 РЕКРЕАТУРС ад Београд 34 Хотели и сличан смештај 26. нов. 2018.

Продаја

09034854 Транспорт сервис доо Лепосавић - Друмски превоз терета 04. дец. 2018.

Стечај

07154631 ПЛАНТАЖА ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА Велика Дренова 2 Гајење садног материјала 28. дец. 2018.

Продаја

07053410 ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА АД Београд 149 Изградња хидротехничких објеката 16. јан. 2019.

Продаја

07219016 Теретни транспорт Бор ад Бор 3 Друмски превоз терета 18. јан. 2019.

Стечај

07609582 Застава метал ад Ресавица 11 Производња осталих делова и додатне опреме ... 26. феб. 2019.

Стечај

07135912 ВАЉЕВСКА ПИВАРА АД Ваљево 186 Производња пива 12. мар. 2019.

Продаја

07207786 ГУМОПЛАСТИКА ДОО БУЈАНОВАЦ Бујановац 59 Производња амбалаже од пластике 14. мар. 2019.

Стечај

07135661 Ветеринарска станица ЛАЈКОВАЦ доо Лајковац 6 Ветеринарска делатност 18. апр. 2019.

Продаја

08155020 ЛУКА НОВИ САД АД Нови Сад 151 Манипулација теретом 10. мај. 2019.

Продаја

17227467 ФИАЗ-ЗАШТИТА доо - у принудној ликвидацији Прокупље 10 Остала непоменута социјална заштита без ... 16. авг. 2019.

Обустава

20047984 Аеродром пољопривредна оператива доо - у ликвидацији Београд - Услужне делатности у гајењу усева и засада 16. авг. 2019.

Обустава