Zaključak o odbacivanju prijava za besplatne akcije i novčanu naknadu lica koja nisu državljani Republike Srbije na dan 3. januar 2008.

15. јун. 2010.

Zaključak nisu državljani

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 123/07, 30/10), člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01) i člana 6. stav 2. Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 3/08 i 31/08), po podnetim prijavama za upis u evidenciju nosilaca prava, Agencija za privatizaciju donosi

ZAKLjUČAK


Odbacuje se prijava za upis u evidenciju nosilaca prava, podnosioca:

spisak u celosti

kao podneta od strane lica koje nije na dan 3. januar 2008. godine državljanin Republike Srbije.

Obrazloženje


Članom 2. stav 1. tač. 1) - 4) Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da prava u skladu sa ovim zakonom ostvaruju lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da su navršila 18 godina života zaključno sa 31. decembrom 2007. godine i da su na dan sticanja statusa nosioca prava bila upisana u birački spisak nadležnih opštinskih organa;

  2. da su na dan 3. januara 2008. godine državljani Republike Srbije;

  3. da su na dan 30. juna 2007. godine imala prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno status privremeno raseljenog lica sa Kosova i Metohije;

  4. da pravo na akcije bez naknade nisu na bilo koji način ostvarili, u celosti ili delimično, u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji ili Zakonom o privatizaciji.


Članom 2. Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade (u daljem tekstu: Uredba) propisano je da se u evidenciju nosilaca prava, upisuju lica koja ispunjavaju uslove propisane članom 2. stav 1. tač. 1) – 4) Zakona.

Agencija za privatizaciju je, u skladu sa članom 5. Uredbe, izvršila proveru ispunjenosti uslova za lica koja su podnela prijavu za upis u evidenciju nosilaca prava.

U postupku provere prijava za upis u evidenciju nosilaca prava, podnetih od strane lica iz izreke ovog zaključka, utvrđeno je da su podnosioci prijava lica koja ne ispunjavaju uslov propisan članom 2. stav 1. tačka 2) Zakona, pa je Agencija za privatizaciju donela odluku kao u izreci ovog zaključka.


UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:


Protiv ovog zaključka dopuštena je žalba Ministru ekonomije i regionalnog razvoja, preko Agencije za privatizaciju (Terazije 23, 11000 Beograd), u roku od 30 dana od dana objavljivanja spiska podnosilaca kojima je prijava ovim zaključkom odbačena u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива