Izmena br. 2 javnog poziva za učešće na javnoj licitaciji za kupovinu dela nepokretne imovine sa pratećom opremom raška holding kompanije novi pazar ad u restrukturiranju

21. мај. 2010.

Šifra prodaje: TK1 310510-3394

Na osnovu ovlašćenja iz tačke 9. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 28.04.2010. godine (u daljem tekstu "Javni poziv"),

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
(u daljem tekstu "Agencija")
objavljuje:


IZMENE BR. 2 JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ LICITACIJI ZA KUPOVINU DELA NEPOKRETNE IMOVINE SA PRATEĆOM OPREMOM RAŠKA HOLDING KOMPANIJE NOVI PAZAR AD U RESTRUKTURIRANjU

PROIZVODNA HALA TKAČNICA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM
Šifra prodaje: TK1 310510-33941. Javni poziv za učešće na javnoj licitaciji za kupovinu dela nepokretne imovine sa pratećom opremom RAŠKA HOLDING KOMPANIJE A.D u restrukturiranju objavljen dana 28.04.2010. godine u dnevnom listu "Politika" menja se u delu koji se odnosi na šifru prodaje, rokove za otkup prodajne dokumentacije, podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju i datum održavanja javnog nadmetanja.

2. Menja se šifra prodaje, tako da glasi: TK1 180610 - 3394
3. Tačka 2. Javnog poziva menja, tako da glasi:
"Naknada za Prodajnu dokumentaciju iznosi EUR 2.000 (dvehiljade evra) ako je reč o stranom fizičkom ili pravnom licu, odnosno EUR 2.000 (dvehiljade evra) u dinarskoj (RSD) protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja fakture, ako je reč o domaćem pravnom ili fizičkom licu.

Agencija ovim putem poziva sva zainteresovana lica da podnesu pisani zahtev za kupovinu i da podnesu dokaz o uplati Prodajne dokumentacije najkasnije do 09.06.2010. godine do 16:30 časova.

Prodajna dokumentacija će biti dostupna zainteresovanim licima počev od 04.05.2010. godine.

Pisani zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije dostavlja se elektronskom poštom ili faksom na dole navedenu adresu, sa jasnom naznakom:

"Zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije - šifra prodaje TK1 180610 - 3394".

Po prijemu zahteva za kupovinu Prodajne dokumentacije, ovlašćenom licu zainteresovanog lica biće ispostavljena faktura za plaćanje naknade za Prodajnu dokumentaciju elektronskom poštom ili putem faksa.

Po prijemu dokaza o izvršenoj uplati naknade za prodajnu dokumentaciju, Agencija će Učesniku u postupku ili njegovom ovlašćenom predstavniku predati Prodajnu dokumentaciju na ruke. Prodajna dokumentacija se preuzima na adresi: Agencija za privatizaciju, Centar za aukcije i prinudnu likvidaciju, Terazije 23 (V sprat), 11000 Beograd od 10:00 do 16:30 časova, u periodu od 04.05.2010. godine do 09.06.2010. godine.

Agencija ne snosi odgovornost u slučaju gubitka ili zakašnjenja pri dostavljanju bilo kojeg dokumenta."
4. Tačka 5. Javnog poziva menja se, tako da glasi:
"Učesnik u postupku je dužan da uplati depozit u iznosu koji je naveden u tački 2. za predmet prodaje za koji je zainteresovan ili dostavi Garanciju za učešće na javnom nadmetanju na isti iznos, najkasnije do 10.06.2009. godine."
5. Menja se tačka 7. Javnog poziva tako da glasi:
"Rok za podnošenje prijave za učešće na javnom nadmetanju ističe 10.06.2009. godine u 16:30 časova."
6. U tački 7. Javnog poziva menja se prvi stav, tako da glasi:
"Javno nadmetanje će se održati dana 18.06.2009. godine, sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Agencije za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, u Velikoj sali na drugom spratu. Registracija učesnika na javnom nadmetanju održaće se na istoj adresi dana 18.06.2009. godine od 13:00 do 13:50 časova."
7. Agencija zadržava pravo da izmeni datume, rokove i/ili uslove iz ovog Javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale Učesnicima.

Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.

8.Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.

9. Pitanja i dodatna pojašnjenja
Za sva pitanja u vezi sa ovim oglasom, zainteresovana lica mogu kontaktirati lica za kontakt, na dole navedenu adresu:

Agencija za privatizaciju
Ivana Mihajlović
11000 Beograd, Terazije 23
Tel: +381-11-3020842
Faks: +381-11-30 20 881
E-mail: imihajlovic@priv.rs

Eucons Group
Zoran Anđelković
Tel: +381 11 3246 841
Faks: +381 11 3246 842
E-mail: azoran@eucons.rs

Стечај

Предузеће за стицањ управљање и капиталом РАШКА - ХОЛДИНГ компанија АД Нови Пазар - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива