Izmene br. 1 javnog poziva za učešće na javnoj licitaciji za kupovinu dela nepokretne imovine sa pratećom opremom Raška holding kompanije Novi Pazar ad u restrukturiranju proizvodna hala tkačnica sa pripadajućom opremom

07. мај. 2010.

Šifra prodaje: TK1 310510-3394

Na osnovu ovlašćenja iz tačke 9. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 28.04.2010. godine (u daljem tekstu "Javni poziv"),

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
(u daljem tekstu "Agencija")
objavljuje:

IZMENE BR. 1 JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ LICITACIJI ZA KUPOVINU DELA NEPOKRETNE IMOVINE SA PRATEĆOM OPREMOM RAŠKA HOLDING KOMPANIJE NOVI PAZAR AD U RESTRUKTURIRANjU

PROIZVODNA HALA TKAČNICA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM

Šifra prodaje: TK1 310510-3394 1. Javni poziv za učešće na javnoj licitaciji za kupovinu dela nepokretne imovine sa pratećom opremom RAŠKA HOLDING KOMPANIJE A.D u restrukturiranju objavljen dana 28.04.2010. godine u dnevnom listu "Politika" menja se u delu koji se odnosi na početnu cenu i uslove prodaje i pravu na učešće na javnom nadmetanju.
 2. U tački 2. Javnog poziva iza prvog stava dodaje se stav koji glasi:

  "Kupac prihvata obavezu otvaranja 70 novih radnih mesta.

  Kupac pokretne i nepokretne imovine ima pravo, da u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, bude korisnik jednog ili više programa vezanih za podsticanje privrednog razvoja, uključujući i programe vezane za otvaranje novih radnih mesta.".
 3. U tački 6. Javnog poziva menja se prvi stav tako da glasi:

  Pravo učešća na javnom nadmetanju ima domaće ili strano fizičko ili pravno lice koje ispunjava sledeće uslove:

  a) da je otkupilo Prodajnu dokumentaciju,
  b) da je uplatilo Depozit ili dostavilo Garanciju za učešće na javnom nadmetanju,
  v) da je podnelo Prijavu za učešće na javnom nadmetanju, i
  d) da se bavi proizvodnjom ili prodajom tekstilnih proizvoda najmanje 2 poslednje poslovne godine u kontinuitetu.

 4. Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
 5. Pitanja i dodatna pojašnjenja
  Za sva pitanja u vezi sa ovim oglasom, zainteresovana lica mogu kontaktirati lica za kontakt, na dole navedenu adresu:

  Agencija za privatizaciju
  Ivana Mihajlović
  11000 Beograd, Terazije 23
  Tel: +381-11-3020842
  Faks: +381-11-30 20 881
  E-mail: imihajlovic@priv.rs

  Eucons Group
  Zoran Anđelković
  Tel: +381 11 3246 841
  Faks: +381 11 3246 842
  E-mail: azoran@eucons.rs

Стечај

Предузеће за стицањ управљање и капиталом РАШКА - ХОЛДИНГ компанија АД Нови Пазар - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива