DP "Peščara" a.d. Banatski Karlovac u stečaju oglašava izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u KO Nikolinci, KO Banatski Karlovac i KO Lokve

19. нов. 2009.
DP "Peščara" a.d.
Banatski Karlovac u stečaju

O G L A Š A V A
izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u KO Nikolinci, KO Banatski Karlovac i KO Lokve, neposrednom pogodbom uz prikupljanje ponuda sa mogućnošću da se nakon otvaranja ponuda, ponuda poboljša

Maksimalma površina zemljišta koja je predmet zakupa iznosi 784 ha 25 a 149 m2. Površina zemljišta koja će biti predmet ugovora o zakupu zavisi od površine u koju će zakupodavac moći da uvede u posed budućeg zakupca (spisak sa brojevima parcela se može preuzeti od poverenika stečajnog upravnika).

Poljoprivredno zemljište se izdaje u zakup kao jedna celina.
Zemljište se izdaje u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.
Uslovi:
- minimalna cena zakupa je 22.260,00 dinara po hektaru (za ceo period zakupa);
- zakup se ugovara na određeno vreme, odnosno do 30.10.2010. godine;
- zakupnina se plaća u jednakim mesečnim ratama, svakog 5 - og u mesecu za tekući mesec;
- osim zakupnine, zakupac preuzima obavezu da snosi i troškove tekućeg održavanja, porez na zakup, vodni doprinos, poljarinu i sve druge troškove koji nastanu povodom zakupa;
-kao obezbeđenje plaćanja zakupnine i troškova tekućeg održavanja, u korist zakupodavca konstituisaće se zaloga u dvostrukoj vrednosti godišnje zakupnine ili predati bankarska garanciju (prvoklasnu, bezuslovnu, naplativu na prvi poziv) u istom iznosu a koja ističe 30.11.2010. godine; izdavanje, odnosno konstituisanje sredstava obezbeđenja je uslov za potpisivanje ugovora;
- zakupac je dužan da pre potisivanja ugovora pregleda predmet zakupa; naknadne reklamacije nakon potpisivanja ugovora neće se priznati;
- zemljište se ne može izdati u podzakup bez pismene saglasnosti zakupodavca;
- pre potpisivanja ugovora stečajni upravnik će zatražiti saglasnost odbora poverilaca;
Ponuda:
- Ponuđač treba da dostavi iznos zakupnine po hektaru (za ceo period zakupa),
- Sredstva obezbeđenja isplate zakupnina i troškova tekućeg održavanja;

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "PISMENA PONUDA NE OTVARATI- PEŠČARA" na adresu "PEŠČARA" a.d. Banatski Karlovac, Maršala Tita br.76, zaključno sa 26.11.2009. godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda održaće se u 10,15 h (15 minuta po isteku vremena za dostavljanje ponuda), u prisustvu komisije i predstavnika svih ponuđača. U razmatranje će se uzeti samo ponude koje pristignu do naznačenog vremena. Nakon otvaranja ponuda predsednik komisije će pozvati podnosioce ponuda da poboljšaju ponudu u odnosu na najveću ponudu.
Zakupodavac zadržava pravo da odustane od izdavanja poljoprivrednog zemljišta po ovom oglasu, pre potpisivanja ugovora, kao i da odustane od potpisivanja ugovora usled nepribavljanja saglasnosti odbora poverilaca.
Stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, poverenik Rajko Pantić, tel. 063-744-5323.
Стечај

Пољопривредно предузеће ПЕШЧАРА АД БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Банатски Карловац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива