Poništenju javnog poziva za prijavu potraživanja

17. јун. 2009.
Agencija za privatizaciju obaveštava državne i ostale poverioce o:

PONIŠTENjU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


Agencija za privatizaciju je, saglasno članu 20a. i 30., a u vezi sa članom 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 45/05), uputila javni poziv državnim i ostalim poveriocima da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2004. godine, prema subjektu privatizacije:


  • Preduzeće: Preduzeće za inženjering, projektovanje, proizvodnju procesne opreme, metaloprerađevačku proizvodnju i montažu, trgovinu i usluge "ŠUMADIJA"
  • Sedište BEOGRAD
  • Adresa XXI Divizije 11-13
  • Matični broj 07035543
  • Datum objavljivanja oglasa za prijavu potraživanja 20.07.2005.


Kako je navedeni subjekt privatizacije preduzeće koje posluje sa manjinskim društvenim kapitalom, odredbe člana 20a i 30, a u vezi sa članom 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 45/05), kao ni odredbe člana 20a i 20e, a u vezi sa članom 20, stav 1. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) ne mogu se primeniti na predmetni subjekt privatizacije, te se u tom smislu ne mogu prihvatiti ni prijave potraživanja koje su podnete za navedeni subjekt privatizacije, a objavljeni javni poziv za prijavu potraživanja se poništava.
Акционарски фонд

Предузеће за инжењеринг, пројектовање, произв. процесне опреме, металопр. производњу и монт., трговину и услуге ШУМАДИЈА

Локација:

Београд

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива