Izmena br. 3 javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti i opreme hotelsko turističkog kompleksa INEKS ZLATNA OBALA, SUTOMORE

05. јун. 2009.

Šifra prodaje: IZO 050509


Na osnovu ovlašćenja iz tačke 9. Javnog poziva za učešće u javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti i opreme Hotelsko turističkog kompleksa Ineks zlatna obala u Sutomoru, u viđenom stanju, šifra prodaje IZO 050509 objavljenog dana 19.03.2009. godine u dnevnom listu "Politika", na osnovu koga Agencija za privatizaciju zadržava pravo izmene datuma, rokova i/ili uslova iz Javnog poziva, Agencija za privatizaciju objavljuje:
IZMENE BR. 3
JAVNOG POZIVA
ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA
KUPOVINU NEPOKRETNOSTI I OPREME HOTELSKO TURISTIČKOG KOMPLEKSA INEKS ZLATNA OBALA, SUTOMORE

Šifra prodaje: IZO 050509

Javni poziv za učešće u javnom nadmetanju (licitaciji) za kupovinu nepokretnosti i opreme Hotelsko turističkog kompleksa Ineks zlatna obala u Sutomoru, šifra prodaje IZO 050509, objavljenog dana 19.03.2009. godine u dnevnom listu "Politika", menja se u delu koji se odnosi na: period razgledanja predmeta prodaje, dostavljanje Garancije za učešće na javnom nadmetanju/uplate depozita, podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju i datuma održavanja javnog nadmetanja, i to na sledeći način:

1. Menja se tačka 2. tako da glasi:
Početna cena za predmet prodaje na javnom nadmetanju iznosi 17.000.000,00 evra (sedamnaestmiliona evra) i to:
- za imovinu iz tačke A. Građevinski objekti u iznosu od 16.011.453,00 evra koju Kupac može platiti u šest godišnjih rata, u skladu sa odredbama Uredbe o dopunama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekta privatizacije (Sl glasnik RS br. 96/08), i Prodajnom dokumentacijom i
- za imovinu iz tačke B. Oprema, sitan inventar i zalihe u iznosu od 988.547,00 evra.

2. Menja se tačka 3. alineja 2. Javnog poziva tako da glasi:
Agencija ovim putem poziva sva zainteresovana lica da podnesu pisani zahtev za kupovinu i dostave dokaz o izvršenoj uplati Prodajne dokumentacije najkasnije do 04.09.2009. godine do 16:30 časova.

3. Menjaju se rokovi koji se odnose na period razgledanja predmeta prodaje, dostavljanje Garancije za učešće na javnom nadmetanju/uplatu depozita, podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju, i datuma održavanja javnog nadmetanja, tako da glase:
1. Period u kome je moguće razgledanje predmeta prodaje traje do 11.09.2009. godine.
2. Učesnik u postupku je dužan da dostavi Garanciju za učešće na javnom nadmetanju na iznos od 3.400.000,00 evra (trimilionačetiristotinehiljada evra) ili da uplati depozit u istom iznosu, najkasnije do 18.09.2009. godine.
3. Rok za podnošenje prijava za učešće u javnom nadmetanju ističe 18.09.2009. godine u 16:30 časova.
4. Javno nadmetanje radi javne prodaje održaće se dana 22.09.2009. godine, sa početkom u 11:00 časova, na adresi: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, II sprat, Velika sala.
Pitanja i dodatna pojašnjenja:

Za sva pitanja u vezi sa ovim oglasom, zainteresovana lica mogu kontaktirati lica za kontakt, na dole navedenu adresu:

Agencija za privatizaciju
Aleksandar Đorđević
Tel: +381 11 3020 855
Faks: +381 11 3020 816
E-mail: adjordjevic@priv.rs

CES Mecon
Tatjana Ralević
Tel: +381 11 3090 800
Faks: +381 11 3090 876
E-mail: tanja.ralevic@cesmecon.com
ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива