Ostvareni prihodi po Zakonu o privatizaciji od 2001. godine do 31.12.2008.

24. мар. 2009.
Od 2001. godine do 31.12.2008, Agencija za privatizaciju je, privatizacijom realnog sektora u skladu sa Zakonom o privatizaciji, sklopila kupoprodajne ugovore u vrednosti od 196,9 milijardi dinara (2,7 milijardi evra) .

Od tog iznosa, na račun Agencije za privatizaciju uplaćeno je 159 milijardi dinara (2,15 milijardi evra) , dok se 38 milijardi dinara (0,55 milijardi evra) odnosi na preduzeća koja su prodata na rate i za obveznice stare devizne štednje.

Od uplaćenih 159 milijardi dinara, shodno Zakonu o privatizaciji i njegovim izmenama i dopunama iz 2005. godine, namireni su poverioci u iznosu od 19,8 milijardi dinara (244 miliona evra) , dok troškovi privatizacije (konsultantske usluge, otkup tenderske i aukcijske dokumentacije, troškovi oglašavanja, provizija Agencije i ostali troškovi u postupku privatizacije) iznose 6,8 milijardi dinara (86,7 miliona evra) . Finansijski rashodi po osnovu kursnih razlika i prodaje obveznica stare devizne štednje iznose 1,3 milijardi dinara (13,8 miliona evra) .

Agencija je od 2001. godine do 31.12.2008. godine na podračun konsolidovanog računa Trezora uplatila 112,5 milijardi dinara (1,55 milijardi evra) . Ovako uplaćena sredstva, Ministarstvo finansija Uprava za trezor dalje raspodeljuje u skladu sa članom 61. Zakona o privatizaciji (PIO fond, nacionalizovana imovina, AP Vojvodina, lokalna samouprava, razvoj privrede...).

Još uvek nije završena raspodela 18,7 milijardi dinara (258,3 miliona evra) ostvarenih od prodaje imovine u postupku restrukturiranja. Ova sredstva neće biti uplaćena u budžet RS, već služe isključivo za namirenje poverilaca subjekata privatizacije. Od ovog iznosa, više od 17 milijardi dinara je ostvareno od prodaje imovinskih celina kompanije ICG i biće isplaćeno poveriocima tog preduzeća nakon ispunjenja zakonskih uslova.

Pored prodaje realnog sektora u skladu sa Zakonom o privatizaciji, Akcijski fond je u istom periodu u skladu sa Zakonom o Akcijskom fondu ostvario 560 miliona evra prodajom paketa akcija na tržištu kapitala. Ovako ostvareni prihodi idu isključivo u budžet i ne idu preko računa Agencije za privatizaciju.

Na osnovu Zakona o stečajnom postupku, po kojem je Agencija za privatizaciju stečajni upravnik u stečajnim subjektima sa većinskim društvenim i državnim kapitalom, Agencija za privatizaciju je prodajom imovine ostvarila 49 milijardi dinara, od čega čak 360 miliona evra od prodaje RK Beograd. Međutim, ni prodaja imovine iz stečaja ne vrši se u skladu sa Zakonom o privatizaciji, što znači da ostvarena sredstva ne idu preko računa Agencije, niti se vrši njihova kasnija raspodela po članu 61. Zakona o privatizaciji.

Takođe, država je u periodu od 2005. do 2008 godine ostvarila značajna sredstva prodajom kapitala mimo Zakona o privatizaciji i mimo Agencije za privatizaciju. Prodaje MOBI 63 (1,5 milijardi evra), šest državnih banaka (780,5 miliona evra), NIS (400 miliona evra) i osiguravajućeg društva nisu izvršene u skladu sa Zakonom o privatizaciji i ostvarene uplate nisu išle preko računa Agencije za privatizaciju.

Agencija za privatizaciju je jedna od institucija koja pokušava da svoj rad učini maksimalno javnim. Na sajtu Agencije za privatizaciju se mogu naći svi kupoprodajni ugovori za preuzeća prodata na javnim aukcijama i tenderima, kao i svi ugovori koje je Agencija sklopila sa konsultantima u procesu privatizacije. Od sutra će na sajtu Agencije biti dostupni i finansijski izveštaji Agencije za 2007. i 2008. godinu, kao i tabelarni pregled ostvarenih rezultata po Zakonu o privatizaciji u periodu od 2001. godine do 31.12.2008. godine.

RESTITUCIJA
S obzirom da raspodelu sredstava od privatizacije uplaćenih u budžet sprovodi Ministarstvo finansija Uprava za trezor, podatke o visini sredstava namenjenih za isplatu naknade licima čija je imovina nacionalizovana može dati jedino Ministarstvo finansija Uprava za trezor.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива