Zaključak o odbacivanju prijava za besplatne akcije i novčanu naknadu lica koja nisu upisana u birački spisak

26. дец. 2008.

Spisak od 89510 imena lica koja su to pravo već ostvarila po ranijim zakonima

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 123/07), člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01) i člana 6. stav 2. Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 3/08 i 31/08), po podnetim prijavama za upis u evidenciju nosilaca prava, Agencija za privatizaciju donosi

ZAKLjUČAK


Odbacuje se prijava za upis u evidenciju nosilaca prava, podnosioca:

spisak u celosti

kao podneta od strane lica za koje je u postupku provere ispunjenosti uslova za upis u evidenciju nosilaca prava, utvrđeno da nije upisano u birački spisak nadležnih opštinskih organa.

Obrazloženje


Članom 2. stav 1. tač. 1) - 4) Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da prava u skladu sa ovim zakonom ostvaruju lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da su navršila 18 godina života zaključno sa 31. decembrom 2007. godine i da su na dan sticanja statusa nosioca prava bila upisana u birački spisak nadležnih opštinskih organa;

  2. da su na dan 3. januara 2008. godine državljani Republike Srbije;

  3. da su na dan 30. juna 2007. godine imala prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno status privremeno raseljenog lica sa Kosova i Metohije;

  4. da pravo na akcije bez naknade nisu na bilo koji način ostvarili, u celosti ili delimično, u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji ili Zakonom o privatizaciji.


Članom 2. Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade (u daljem tekstu: Uredba) propisano je da se u evidenciju nosilaca prava, upisuju lica koja ispunjavaju uslove propisane članom 2. stav 1. tač. 1) – 4) Zakona.

Agencija za privatizaciju je, u skladu sa članom 5. Uredbe, izvršila proveru ispunjenosti uslova za lica koja su podnela prijavu za upis u evidenciju nosilaca prava.

U postupku provere prijava za upis u evidenciju nosilaca prava, podnetih od strane lica iz izreke ovog zaključka, utvrđeno je da su podnosioci prijava lica koja ne ispunjavaju uslov propisan članom 2. stav 1. tačka 1) Zakona, u delu koji se odnosi na upis u birački spisak nadležnih opštinskih organa, pa je Agencija za privatizaciju donela odluku kao u izreci ovog zaključka.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:


Protiv ovog zaključka dopuštena je žalba Ministru ekonomije i regionalnog razvoja, preko Agencije za privatizaciju (Terazije 23, 11000 Beograd), u roku od 30 dana od dana objavljivanja spiska podnosilaca kojima je prijava ovim zaključkom odbačena u "Službenom glasniku Republike Srbije". Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива