Drugo obaveštenje o pokretanju prinudne likvidacije subjekata likvidacije: FMPE COMMERCE, preduzeće za trgovinu, eksport-import i poslovne usluge DOO, Bačka Topola

26. сеп. 2008.
Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), i člana 351. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), a u vezi Rešenja o pokretanju postupka prinudne likvidacije DOO "Fabrika montažnih i prostornih elemenata", Bačka Topola, broj 10-2253/08-630/03 od 08.08.2008. godine Agencija za privatizaciju objavljuje

DRUGO OBAVEŠTENjE
o pokretanju prinudne likvidacije
subjekata likvidacije


 1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva poverioce da prijave svoja potraživanja prema zavisnom preduzeću subjekta likvidacije:

  FMPE COMMERCE, preduzeće za trgovinu, eksport-import i poslovne usluge DOO, Bačka Topola
  Bečejski put 31, Bačka Topola, tel. i faks: 024/715-217, MBR: 08335532
  Rešenje o pokretanju prinudne likvidacije matičnog preduzeća: 10-2253/08-630/03 od 08.08.2008. godine.


 2. Poverioci su dužni da prijave svoja potraživanja prema zavisnom preduzeću subjekta likvidacije iz tačke 1. ovog ovog obaveštenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom listu "Politika".

 3. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu:
  Agencija za privatizaciju
  Centar za aukcije i prinudnu likvidaciju
  Terazije br. 23
  11000 Beograd

  Obrazac prijave potraživanja nalazi se na internet stranici Agencije za privatizaciju www.priv.rs u sekciji E privatizacija

 4. Potraživanja poverilaca biće prekludirana ako se ne prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja poslednjeg (trećeg) obaveštenja o pokretanju prinudne likvidacije ili ako potraživanje bude osporeno a poverioci ne pokrenu postupak pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju tih potraživanja.

 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

Стечај

FMPE COMMERCE PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT I POSLOVNE USLUGE DOO

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива