Javni poziv za nabavku dobara u otvorenom postupku broj JN: 1-08/08

07. авг. 2008.

Broj JN: 1-08/08

Na osnovu člana 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 39/02, 43/03,55/04 i 101/05; u daljem tekstu: Zakon),

Republika Srbija
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

Beograd, Terazije 23
oglašava

JAVNI POZIV
za nabavku dobara u otvorenom postupku

Broj JN: 1-08/08


Predmet javne nabavke su toneri za fotokopir i telefaks aparate.

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke iz člana 45. Zakona i dostave dokaze o ispunjenosti uslova iz tog člana, u skladu sa članom 46. Zakona.

Zahtev za otkup konkursne dokumentacije mora da sadrži: broj javne nabavke, podatke o zainteresovanom ponuđaču (pun naziv i adresu ponuđača, matični broj i poreski identifikacioni broj), podatke o kontakt osobi u postupku (ime i prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana, broj telefaksa i elektronsku adresu - e-mail) i dostavlja se putem telefaksa ili elektronske pošte na dole navedenu adresu osobe za kontakt naručioca.

Uplatu nepovratne naknade u iznosu od 1.000,00 (hiljadu) dinara za svaki primerak konkursne dokumentacije, izvršiti sa napomenom: "Za konkursnu dokumentaciju – JN 1-08/08", na račun: Agencije za privatizaciju Republike Srbije, naznačen na profakturi koja će biti dostavljena na telefaks kontakt osobe ponuđača saglasno dostavljenim podacima. Dokaz o uplati poslati na telefaks ili elektronsku adresu dole naznačene kontakt osobe naručioca.

Po prijemu dokaza o uplati naknade za otkup dokumentacije, naručilac će dostaviti konkursnu dokumentaciju putem elektronske pošte na adresu osobe za kontakt ponuđača navedenu u zahtevu za otkup dokumentacije. Dokumentacija može biti preuzeta i lično od strane ovlašćenog predstavnika ponuđača, svakog radnog dana od 10 do 15 časova, na adresi naručioca: Agencija za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, II sprat, kancelarija 205. U istom periodu i na istoj adresi, ovlašćeni predstavnik ponuđača može izvršiti i samo uvid u konkursnu dokumentaciju koji je besplatan.

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za JN 1-08/08, ne otvarati pre sednice Komisije za javno otvaranje ponuda" na adresu naručioca: Agencija za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, II sprat, kancelarija 205.

Rok za dostavljanje ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS", i to najkasnije do 12 časova poslednjeg dana isteka roka, odnosno do datuma i vremena naznačenog u konkursnoj dokumentaciji.

Javno otvaranje ponuda izvršiće se neposredno nakon isteka roka za podnošenje ponuda u prostorijama naručioca, odnosno na adresi, dana i u vreme navedeno u konkursnoj dokumentaciji. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Izbor najpovoljnije ponude obaviće se primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnije ponude", u skladu sa kriterijumima bliže objašnjenim u konkursnoj dokumentaciji.

Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude u okvirnom roku od 7 (sedam) dana od dana javnog otvaranja ponuda i obaveštenje o dodeli ugovora dostaviti svim ponuđačima, u skladu sa Zakonom.

Sve dodatne informacije u vezi sa pripremanjem ponude, zainteresovani ponuđači mogu tražiti i dobiti isključivo pisanim putem, odnosno telefaksom ili elektronskom poštom na adresu osobe za kontakt naručioca, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda.

Kontakt osoba naručioca za dodatne informacije:

Saveta Mitrović
Telefaks: +381 11 30 20 837
E-mail:smitrovic@priv.rs
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива