Javni poziv za učešće u javnoj nabavci za pružanje konsultantskih usluga

24. апр. 2008.

Broj JN: 01/08

Na osnovu člana 101. stav. 1. i člana 72. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 39/02, 43/03, 55/04 i 101/05, u daljem tekstu: Zakon), Agencija za privatizaciju Republike Srbije (u daljem tekstu "Agencija") objavljuje

JAVNI POZIV

za učešće zainteresovanih ponuđača u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke za pružanje konsultantskih usluga
Broj JN: 01/08


Predmet javne nabavke su konsultantske usluge privatizacionog savetnika u vezi sa pripremom i realizacijom primarne javne ponude (IJP) i sekundarne javne ponude akcija Preduzeća za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. ("Transakcija").

Polazeći od ekonomskih ciljeva Vlade Republike Srbije usmerenih na održavanje visokih stopa privrednog rasta, potrebe snažnog i dinamičnog razvoja tržišta kapitala, povećanog priliva stranih investicija i ukupnog daljeg razvoja privrede Republike Srbije, pokreće se druga faza privatizacije najvećeg srpskog preduzeća iz oblasti telekomunikacija.

Telekom Srbija je najveći mobilni operater, jedini pružalac usluga fiksne telefonije, kao i jedan od najvećih internet servis provajdera u Srbiji, koji svoje poslovanje sa značajnim prisustvom ostvaruje i na susednim tržištima. Preko Javnog preduzeća "PTT saobraćaj Srbija", u vlasništvu Republike Srbije trenutno se nalazi 80% Preduzeća, dok je preostalih 20% u vlasništvu Hellenic Telecommunications Organization S.A.

Najnoviji finansijski izveštaji i ostale informacije o "Telekom Srbija" dostupni su na www.telekom.yu.

Predložena Transakcija je prva ovakve vrste u Srbiji, i biće realizovana javnom ponudom za kupovinu novih i postojećih akcija svim građanima i investitorima u Republici Srbiji posredstvom Beogradske berze, kao i međunarodnim investitorima, posredstvom neke od međunarodnih berzi.

Takođe, u skladu sa "Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije" ("Službeni glasnik RS" br. 123/07), svi građani Republike Srbije koji ispunjavaju uslove, kao i sadašnji i bivši zaposleni "Telekoma Srbije", realizovaće istovremeno sa sprovođenjem ove Transakcije svoje zakonski stečeno pravo na besplatne akcije u preduzeću "Telekom Srbija".

Pravo učešća u postupku ove javne nabavke imaju svi ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u skladu sa članovima 45. i 46. Zakona. Saglasno čl. 52. i 101. stav 2. Zakona, posebni kvalifikacioni uslovi bliže utvrđeni kvalifikacionom dokumentacijom su:

  1. Da je ponuđač investiciona banka svetskog renomea ili konzorcijum predvođen investicionom bankom svetskog renomea, koja je u poslednjih pet godina uspešno sprovela projekte IJP u svojstvu globalnog koordinatora i to:
    1. Najmanje 2 (dva) projekta IJP na području Centralne i Istočne Evrope i/ili Zajednice nezavisnih država, sa visinom ponude većom od 500 miliona EUR; i
    2. Najmanje 1 (jedan) projekat IJP za preduzeća iz oblasti telekomunikacija na području Evrope, Bliskog Istoka, Zajednice nezavisnih država ili Centralne i Istočne Evrope, sa visinom ponude većom od 500 miliona EUR.


  2. Iskustvo ključnog osoblja ponuđača


Kvalifikaciona dokumentacija se može preuzeti na internet stranici Agencije za privatizaciju (www.priv.rs/jp/telekomsrb).

Rok za dostavljanje zahteva za kvalifikaciju (prijava) je 25 (dvadesetpet) dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS", odnosno do datuma, vremena i na način naveden u kvalifikacionoj dokumentaciji.

Otvaranje prijava će biti obavljeno neposredno nakon isteka roka za podnošenje prijava, u prostorijama Agencije.

U drugoj fazi postupka naručilac će pozvati kandidate kojima je priznao kvalifikaciju da dostave svoje ponude u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema detaljnog poziva za dostavljanje ponuda. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u drugoj fazi restriktivnog postupka biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu tražiti isključivo pisanim putem na adresi naručioca, odnosno telefaksom ili elektronskom poštom na adresu kontakt osobe, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda.

Kontakt osoba naručioca:
Filip Šanović,
Agencija za privatizaciju,
Terazije 23, 11000 Beograd, Republika Srbija,
Faks: +381 11 30 29 956; E-mail: fsanovic@priv.rs

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива