Odluka o restrukturiranju za Deoničko društvo u društvenoj svojini za delatnost upravljanja, sticanja i raspolaganja hartija od vrednosti Holding korporacija Šamot rudnici i Industrija šamota, Aranđelovac

21. апр. 2008.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 135/04) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05) i člana 4. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS", br. 45/06, 108/07 i 126/07), Agencija za privatizaciju dana 04.04.2008. godine donosi

O D L U K U
o restrukturiranju


 1. POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Deoničko društvo u društvenoj svojini za delatnost upravljanja, sticanja i raspolaganja hartija od vrednosti Holding korporacija Šamot rudnici i Industrija šamota, Aranđelovac, ul. Ilije Garašanina bb.
 2. Postupak restrukturiranja subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke sprovodi se:
  • statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
  • otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
  • otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije
  • drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine

 3. POZIVAJU SE državni poverioci subjekta privatizacije i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije kao i Agencija za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog upravnika nad bankama u stečaju i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza, da, u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema subjektu privatizacije i njegovim zavisnim društvima: Privredno društvo Šamot fabrika d.o.o., Aranđelovac, ul. Ilije Garašanina bb, matični broj 07652593, Društvo sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini Šamot rudnik, Aranđelovac, ul. Vase Savića br. 10, matični broj 07652577, Deoničko društvo u društvenoj svojini Šamot Darosava, Darosava – Partizani, matični broj 07652607, Društvo za promet i usluge Šamot Darosava komerc eksport- import d.o.o., Darosava, matični broj 17370308, Deoničko društvo u društvenoj svojini Šamot fabrika opreme i mašina sa p.o., Aranđelovac, ul. Tanaska Rajića br. 1, matični broj 07113340, Deoničko društvo u društvenoj svojini Šamot termogradnja, Aranđelovac, matični broj 07652585, Društvo sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalidnih lica Šamot servis, Aranđelovac, ul. Ilije Garašanina bb, matični broj 07652569, Društvo sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini za komercijalno posredovanje Šamot ekonomik sa p.o., Aranđelovac, ul. Ilije Garašanina bb, matični broj 17102010, Društvo sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini Turistički biro Šamot sa p.o., Aranđelovac, ul. Ilije Garašanina bb, matični broj 17102001, Deoničko društvo u društvenoj svojini za promet robe i usluga Šamot komerc sa p.o., Aranđelovac, ul. Ilije Garašanina bb, matični broj 17025902, Društvo sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini za proizvodnju, atestiranje i tehnološki razvoj Šamot – razvoj sa p.o., Aranđelovac, ul. Ilije Garašanina bb, matični broj 17030493 i Deoničko društvo u društvenoj svojini za poslove inženjeringa elektromašinske proizvodnje i pružanje usluga Šamot inženjering sa p.o., Aranđelovac, ul. Ilije Garašanina bb, matični broj 17029282 u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu "Politika", na adresu subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva.
 4. Pravo da prijave potraživanje prema subjektu privatizacije imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji.
 5. Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.

Преузмите
Шамот холдинг дп
Стечај

Холдинг корпорација Шамот Рудници и индустрија шамота дп, Аранђеловац

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива