Poziv za prijavu potraživanja

28. мар. 2008.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 135/04) i čl. 20. i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), člana 4. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS", br. 45/06, 108/07 i 126/07), Agencija za privatizaciju dana 28.03.2008. godine objavljuje:
POZIV
ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


  Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva javna preduzeća, Poresku upravu, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republičku direkciju za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, druge republičke organe i organizacije, kao i Agenciju za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog upravnika nad bankama u stečaju i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza (u daljem tekstu: državni poverilac), da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2004. godine, prema podređenim (zavisnim) društvima subjekta privatizacije Akcionarsko društvo Holding Industrija Kablova Jagodina u restruktuiranju:
 1. Državni i ostali koji su na osnovu Javnog poziva za prijavu potraživanja koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 04.09.2006. godine prijavili svoja potraživanja prema zavisnom društvu Akcionarsko društvo Holding Industrija Kablova, Jagodina, Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, Toplana FKS, Jagodina - u restrukturiranju, i potpisali Zapisnik o utvrđenom potraživanju sa stanjem na dan 31.12.2004. godine, nisu dužni da ponovo prijave potraživanja po ovom javnom pozivu.
 2. Državni poverilac je dužan da svoja potraživanja prema subjektu privatizacije iz tačke 1. ovog poziva prijavi u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva u dnevnom listu "Politika". U prijavi se mora naročito naznačiti naziv poverioca, pravni osnov potraživanja, kao i iznos potraživanja, i to posebno iznos glavnog potraživanja, a posebno iznos obračunate kamate.
 3. Prijava potraživanja dostavlja se istovremeno subjektu privatizacije na adresu navedenu u tački 1. ovog poziva i Agenciji za privatizaciju, na sledeću adresu:
  Dragica Đorđev
  Direktor
  Centar za finansije
  Agencija za privatizaciju
  Terazije br. 23
  11 000 Beograd
  kontakt telefon: 011/ 30 20 802
 4. Pravo da prijave potraživanja prema subjektu privatizacije iz tačke 1. ovog poziva, a na način utvrđen ovim pozivom, imaju i ostali poverioci u skladu sa Zakonom o privatizaciji.
 5. Način na koji se izmiruju potraživanja državnog poverioca i ostalih poverilaca i obrazac prijave potraživanja, nalaze se na internet stranici Agencije:
  http://www.priv.yu/e-privatizacija/prijavapotr.php
 6. Prijavljeno potraživanje može se osporiti prigovorom arbitražnom veću Privredne komore Srbije u roku od osam dana od dana dostavljanja prijave.
 7. Ovaj poziv objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.


Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива