Saopštenje povodom održanog sastanka u Agenciji za privatizaciju, a po pitanju postupka privatizacije u preduzeću "Raška" Holding Kompanija iz Novog Pazara

21. мар. 2008.
Na inicijativu Agencije za privatizaciju, dana 21.03.2008. godine, održan je sastanak na kojem su razmatrani problemi u postupku privatizacije "Raška - Holding kompanija", a.d., Novi Pazar u restrukturiranju. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, lokalne samouprave, uprave preduzeća, sindikalnih organizacija, Udruženja tekstilnih radnika, angažovanog savetnika i Agencije.

Navedeni sastanak je iniciran usled poslednjih dešavanja nastalih kao posledica podnošenja zahteva za davanje saglasnosti za prodaju imovine preduzeća radi namirivanja potraživanja radnika nastalih po osnovu rada.

Na sastanku je konstatovano da je Agencija i ministarstvo nadležno za poslove privatizacije kao organ nadležan za rešavanje u drugom stepenu po zahtevima za davanje saglasnosti, u nekoliko navrata dala saglasnost preduzeću za prodaju imovine radi namirenja obaveza prema radnicima.

Napominjemo i to da su, u dosadašnjem postupku privatizacije preduzeća, Agencija za privatizaciju, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u više navrata, u skladu sa zakonskim propisima, pomogli rešavanje problema preduzeća kroz konkretne mere:
  • sprovođenje socijalnog programa koji je obuhvatio 1327 radnika
  • povezivanje radnog staža zaposlenima zaključno sa 30.06.2006. godine


Poslednjim zahtevom preduzeće je zatražilo saglasnost za prodaju imovine koja u ukupnoj imovini preduzeća procentualno učestvuje sa 25,6% dok bi sredstva ostvarena od prodaje bila upotrebljenja za isplatu obaveza prema radnicima koje prema tvrdnji predstavnika Udruženja tekstilnih radnika, iznose oko 9 miliona evra.

Za nepokretnosti koje su predmet zahteva preduzeće ne poseduje validne dokaze o vlasništvu što Agenciju za privatizaciju onemogućava da odlučuje o istom. Takođe je utvrđeno da bi, imajući u vidu visok procenat ranijih otuđenja za koje je data saglasnost, ukupno otuđenje imovine preduzeća iznosilo preko 35%. Ovakvim načinom raspolaganja imovinom došlo bi do privatizacije velikog dela preduzeća u postupku u kome bi bila izbegnuta primena odredaba i načela Zakona o privatizaciji. Ovakvo raspolaganje predstavljalo bi presedan u dosadašnjem postupku sprovođenja svojinske transformacije u Republici Srbiji i bilo suprotno pozitivnim zakonskim propisima.

Na sastanku je zaključeno da je jedini način da radnici ostvare svoja prava u smislu isplate potraživanja, brzo i uspešno okončanje postupka privatizacije.

U tom cilju neophodno je da preduzeće u saradnji sa lokalnom samoupravom, bez odlaganja, pristupi rešavanju statusnih i imovinsko pravnih pitanja koja su do sada onemogućavala Agenciju za privatizaciju da sprovede postupak.

U cilju prevazilaženja problema Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarsvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, preduzeće aktivnosti radi povezivanja radnog staža zaposlenih i obezbeđenja jednokratne novčane naknade.

Naglašavamo da, i pored pretnji i pritisaka upućenih Agenciji za privatizaciju, ova institucija ostaje na stanovištu da će se i u konkretnom slučaju primenjivati propisi.
Стечај

Предузеће за стицањ управљање и капиталом РАШКА - ХОЛДИНГ компанија АД Нови Пазар - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива