Neuspeo tender za JRB

20. мар. 2008.
Agencija za privatizaciju, u skladu sa tačkom 2. Odluke Agencije za privatizaciju broj 10-780/08-1198/02, donete dana 19. marta 2008. godine, objavljuje sledeću Odluku:

Na osnovu člana 9. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS" 38/01 i 135/04), člana 24. stav 3. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom ("Službeni glasnik RS" br. 45/01, 59/03, 110/03, 52/05 i 126/07), a u vezi sa mišljenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj 07-00-314/2007-04 od 18.03.2008. godine, direktor Agencije za privatizaciju, dana 19. marta 2008. godine, donosi sledeću:

ODLUKU


I Javni tender radi prodaje 70% društvenog kapitala preduzeća "Jugoslovensko rečno brodarstvo" a.d, iz Beograda, ul. Kneza Miloša br. 82 (šifra tendera: JRB 13/07), proglašava se neuspelim.
II Odluku objaviti u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije za privatizaciju u roku od tri dana od dana donošenja.
III Odluka stupa na snagu danom donošenja

Agencija za privatizaciju
Broj: 10-780/08-1198/02
U Beogradu, 19. marta 2008. godine


Direktor
Vesna Džinić, s.r.

Приватизација

ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО АД БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива