Prekinut postupak privatizacije subjekta "Jugoslovensko rečno brodarstvo" iz Beograda

06. дец. 2007.
Na osnovu člana 25a stav 1. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/01, 18/03 i 45/05, u daljem tekstu skraćeno: Zakon) i člana 9. stav 1. tačka 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS" br. 38/01 i 135/04), a u vezi sa članom 210. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ" br. 33/97 i 31/01), Agencija za privatizaciju je dana 03.12.2007. godine donela zaključak o prekidu postupka privatizacije subjekta "Jugoslovensko rečno brodarstvo" iz Beograda, ul. Kneza Miloša br.82.
Prekid postupka privatizacije traje dok postoje razlozi koji onemogućavaju prodaju kapitala, a najduže 90 dana od dana donošenja zaključka o prekidu postupka privatizacije.

Dok traje prekid postupka privatizacije, prestaju da teku svi propisani rokovi.


Dana 06. novembra održana je Druga sednica tenderske komisije na kojoj je Tenderska komisija donela odluku o rezultatima tendera broj 10-2357/07-1198/02, a kojom se prihvata predlog Agencije za privatizaciju i odobravaju rezultati tendera i započinjanje pregovora sa prvorangiranim ponuđačem.

Dana 13. novembra 2007. godine, Agencija za privatizaciju je primila prigovor, a dana 20. novembra 2007. godine, dopunu prigovora drugorangiranog ponuđača, na ispunjenje kvalifikacionih uslova za prvorangiranog ponuđača Konzorcijum "Daxin Petroleum PTE" Ltd. Singapur i "Tamoza Trading" Ltd. Kipar u postupku tenderske privatizacije preduzeća JRB a.d, Beograd.

Zaključak o nastavku postupka, Agencija će doneti nakon što drugostepeni organ odluči po prigovoru drugorangiranog ponuđača.
Приватизација

ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО АД БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива