Prijava potraživanja od 29.10.2007. godine

29. окт. 2007.
Na osnovu čl. 20a i 30, a u vezi sa čl. 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 45/05), Agencija za privatizaciju dana 29. 10. 2007. godine objavljuje:

POZIV
ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


 1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva javna preduzeća, Poresku upravu, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republičku direkciju za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, druge republičke organe i organizacije, kao i Agenciju za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza (u daljem tekstu: državni poverilac), da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, prema sledećim subjektima privatizacije (videti "detaljnije informacije").
 2. Državni poverilac je dužan da svoja potraživanja prema subjektu privatizacije iz tačke 1. ovog poziva prijavi u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva u dnevnom listu "Politika".
 3. Prijava potraživanja dostavlja se subjektu privatizacije na adresu navedenu u tački 1. ovog poziva, lično, radnima danima od 8 do 14 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
  Kopija prijave potraživanja istovremeno se dostavlja i Agenciji, radi evidentiranja, na sledeću adresu:

  Kostadin Popović
  Direktor
  Centar finansija, računovodstva i administracije

  Agencija za privatizaciju
  Terazije br.23
  11 000 Beograd
  kontakt telefon: 011/ 3020-802
 4. Pravo da prijave potraživanja prema subjektima privatizacije iz tačke 1. ovog poziva, a na način utvrđen ovim pozivom, imaju i ostali poverioci u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji.
 5. Način na koji se izmiruju potraživanja državnog poverioca i ostalih poverilaca i obrazac prijave potraživanja, nalaze se na internet stranici Agencije:
  http://www.priv.yu/e-privatizacija/prijavapotr.php
 6. Prigovori vezani za prijavu potraživanja, otpust duga i sastavljanje zapisnika usmeravaju se ka jedinoj instituciji nadležnoj za poslove arbitraže u postupku, odnosno na adresu:

  PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
  Resavska 13-15, 11000 Beograd

  sa naznakom "za Arbitražno veće" i sa nazivom preduzeća na koji se prigovor odnosi.

Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива