Saopštenje povodom prodaje Kompanije RK "Beograd"

26. окт. 2007.
Viši trgovinski sud u Beogradu ukinuo je danas presudu Trgovinskog suda od 25.10.2007. o uvođenju privremene mere zabrane Kompaniji robne kuće Beograd da otuđuje ili opterećuje zgradu u Knez Mihailovoj ulici br. 5.

U obrazloženju presude kaže se da je prvostepeni sud pobijano rešenje doneo uz pogrešnu primenu odredaba čl.302. i 303. Zakona o izvršnom postupku i time učinio bitne povrede parničnog postupka iz čl. 361. stav 1. Zakona o parničnom postupku.


Da podsetimo, i Republička direkcija za imovinu je pre nekoliko dana obavestila Republičko javno pravobranilaštvo da nema smetnji da se stečajni postupak Kompanije RK Beograd okonča na način i u postupku koji predlaže Agencija za privatizaciju.

Još jednom napominjemo da je nosilac prava na objektima u Knez Mihailovoj ulici br. 5 i br. 41-45 u Izvodima lista nepokretnosti KO Stari Grad AD za trgovinu "Kompanija robne kuće Beograd", Beograd, ul. Maršala Tolbuhina broj 57.

Prodaja stečajnog dužnika Akcionarsko društvo za trgovinu Kompanija robne kuće "Beograd", oglašena je 27.07.2007. godine, i to kao pravnog lica u postupku javnog nadmetanja, a ne prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika.

Takođe, naglašavamo i to da prodajom stečajnog dužnika kao pravnog lica dolazi do promene isključivo vlasnika kapitala preduzeća (s obzirom na to da kupac stiče 100% osnivačkih prava stečajnog dužnika) pri čemu kupac neposredno ne stiče ni pokretnu, ni nepokretnu imovinu stečajnog dužnika. Na bazi zaključenog Ugovora o kupoprodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica dolazi do obustave stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, koji zadržava svoj subjektivitet (uz sprovođenje promene u Agenciji za privredne registre u pogledu osnivača – vlasnika kapitala privrednog društva).

Lica koja, po osnovu nacionalizovane imovine, polažu prava na objekte koji su u vlasništvu kompanije RK"Beograd" a.d. ostvarivaće prava na način koji bude definisan Zakonom o restituciji, kada isti bude donet.

Ukratko, prodaja Kompanije RK Beograd u stečaju kao pravnog lica odvija se u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije, a u imovinu preduzeća uključeni su svi objekti na kojima se u javnim dokumentima kao nosilac prava vodi navedeno preduzeće. Samo takav način prodaje štiti interese svih poverilaca.

U prilogu vam dostavljamo Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu od 26.10.2007.
Преузмите
Стечај

ДЕОНИЧКО ДРУШТВО РК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива