Javni konkurs za imenovanje direktora Agencije za privatizaciju

21. сеп. 2007.
Kandidat za direktora Agencije za privatizaciju mora da ispunjava uslove iz člana 16. i 22. Zakona o javnim agencijama, i to:

- da ima visoku stručnu spremu;
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva u jednoj ili više oblasti iz delokruga Agencije za privatizaciju;
- da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi istraga i
- da je državljanin Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana oglašavanja konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Prijave sa naznakom "za konkurs" se podnose na adresu: "Agencija za privatizaciju" - Sektor za ljudske resurse, Terazije 23/VI, Beograd.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Uz prijavu potrebno je priložiti: overene fotokopije dokumenata kojima se potvrđuje ispunjenost traženih uslova i popunjen obrazac "CURRICULUM VITAE", koji možete dobiti u Agenciji za privatizaciju ili preuzeti sa internet prezentacije Agencije za privatizaciju.


Sva obaveštenja o ovom javnom konkursu daje Ilenija Parenta, direktor Sektora za ljudske resurse u Centru za ljudske resurse, opšte poslove i informacione tehnologije na telefon 011/30 20 800.

Izborni postupak sprovodi Upravni odbor Agencije za privatizaciju u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i u tom postupku sastavlja spisak kandidata, a potom među kandidatima koji ispunjavaju uslove sprovodi izborni postupak.

U izbornom postupku se vrši provera znanja, stručne osposobljenosti i veština komunikacije svakog kandidata na osnovu uvida u podatke iz prijave i pitanja koja se usmeno postavljaju kandidatima (razgovor). Svim kandidatima se postavljaju ista pitanja i po istom redosledu.

Posle sprovedenog izbornog postupka, Upravni odbor sastavlja listu kandidata koji su u izbornom postupku postigli zahtevani rezultat i podnosi je Vladi Republike Srbije.

Direktora Agencije za privatizaciju imenuje Vlada Republike Srbije sa liste kandidata koju mu je podneo Upravni odbor.

Direktor Agencije za privatizaciju imenuje se na period od pet godina.


Predsednik Upravnog odbora
Agencije za privatizaciju
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива