Ispravka Javnog poziva za nabavku dobara u otvorenom postupku br. JN: 04-07/07

20. јул. 2007.

JN: 04-07/07

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 39/02, 43/03, 55/04 i 101/05; u daljem tekstu: Zakon),

Republika Srbija
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

Beograd, Terazije 23
oglašava
ISPRAVKU
JAVNOG POZIVA
za nabavku dobara u otvorenom postupku
Broj JN: 04-07/07


Menja se javni poziv za nabavku dobara u otvorenom postupku Broj JN: 04-07/07 objavljen u "Sl. glasniku RS" br. 62/07 od 06.07.2007. godine tako da glasi:

Predmet javne nabavke je isporuka motornih vozila, i to:
  1. Putničko motorno vozilo, sa benzinskim agregatom zapremine od 4000 ccm (1 komad)
  2. Putnička motorna vozila, sa benzinskim agregatom zapremine od 3000 do 3200 ccm (2 komada)

Pravo učešća imaju svi ponuđači registrovani za pružanje predmetnih usluga i isporuku dobara koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke iz člana 45. Zakona i dostave dokaze o ispunjenosti uslova iz tog člana, u skladu sa članom 46. Zakona.

Zahtev za otkup konkursne dokumentacije koja sadrži vrstu, opis, količinu predmetnih dobara, mora da sadrži: broj javne nabavke, podatke o zainteresovanom ponuđaču (naziv i adresu ponuđača, matični broj i poreski identifikacioni broj), podatke o kontakt osobi u postupku (ime i prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana, broj telefaksa i elektronsku adresu - e-mail) i dostavlja se putem telefaksa ili elektronske pošte na dole navedenu adresu osobe za kontakt naručioca. Krajnji rok za dostavljanje zahteva je 25 (dvadesetpet) dana od dana objavljivanja ispravke javnog poziva u "Službenom glasniku RS".

Uplatu nepovratne naknade u iznosu od 1.000,00 (hiljadu) dinara za svaki primerak preuzete dokumentacije, izvršiti, na račun Agencije za privatizaciju Republike Srbije, sa napomenom: "Za konkursnu dokumentaciju – JN 04-07/07", na osnovu profakture koja će biti dostavljena na telefaks kontakt osobe ponuđača saglasno dostavljenim podacima.

Po prijemu dokaza o uplati naknade za otkup dokumentacije, naručilac će dostaviti konkursnu dokumentaciju putem elektronske pošte na adresu osobe za kontakt ponuđača navedenu u zahtevu za otkup dokumentacije. Dokumentacija se može preuzeti i lično, svakog radnog dana od 10 do 15 časova, na adresi naručioca: Agencija za privatizaciju , Beograd, Trg Nikole Pašića br. 5, sprat 6, kancelarija br. 20.

Ponude se dostavljaju najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ispravke javnog poziva u "Službenom glasniku RS", odnosno do datuma, vremena i na način naveden u konkursnoj dokumentaciji, na adresu naručioca: Agencija za privatizaciju, 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića br. 5, sprat 6, kancelarija br. 20.

Javno otvaranje ponuda će biti obavljeno uz prisustvo opunomoćenih predstavnika ponuđača, u prostorijama naručioca, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda.

Izbor najpovoljnije ponude obaviće se primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, u skladu sa kriterijumima bliže objašnjenim u konkursnoj dokumentaciji.

Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude u okvirnom roku od 7 (sedam) dana od dana javnog otvaranja ponuda i obaveštenje o dodeli ugovora dostaviti svim ponuđačima, u skladu sa Zakonom.

Sve dodatne informacije u vezi sa pripremanjem ponude, zainteresovani ponuđači mogu tražiti isključivo pisanim putem, odnosno telefaksom ili elektronskom poštom na adresu osobe za kontakt naručioca, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda.

Osoba za dodatne informacije:

Jelena Stojanović
Telefaks: (011) 333-55-12
E-mail: jstojanovic@priv.yu
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива