Poziv za prijavu potraživanja

28. мар. 2007.
Na osnovu člana 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 38/01, 18/03, 45/05) i Odluke o restrukturiranju br. R-41/04-OD, i Zaključka o nastavku postupka privatizacije br. R-20/07-OD, Agencija za privatizaciju dana 28.03.2007. godine objavljuje:

POZIV
ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


 1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva javna preduzeća, Poresku upravu, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republičku direkciju za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, druge republičke organe i organizacije, kao i Agenciju za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza (u daljem tekstu: državni poverilac), da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, prema subjektu privatizacije:
 2. Državni poverilac je dužan da svoja potraživanja prema subjektu privatizacije iz tačke 1. ovog poziva prijavi u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva u dnevnom listu "Politika".
 3. Prijava potraživanja dostavlja se subjektu privatizacije na adresu navedenu u tački 1. ovog poziva, lično, radnim danima od 8 do 14 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.

  Kopija prijave potraživanja istovremeno se dostavlja i Agenciji, radi evidentiranja, na sledeću adresu:

  Kostadin Popović
  Direktor
  Centar finansija, računovodstva i administracije
  Agencija za privatizaciju
  Terazije br.23
  11 000 Beograd
  kontakt telefon: 011/ 3020-802
 4. Pravo da prijave potraživanja prema subjektu privatizacije iz tačke 1. ovog poziva, a na način utvrđen ovim pozivom, imaju i ostali poverioci u skladu sa Zakonom o privatizaciji.
 5. Način na koji se izmiruju potraživanja državnog poverioca i ostalih poverilaca i obrazac prijave potraživanja, nalaze se na internet stranici Agencije:
  http://www.priv.yu/e-privatizacija/prijavapotr.php
 6. Prigovori vezani za prijavu potraživanja, otpust duga i sastavljanje zapisnika usmeravaju se ka jedinoj instituciji nadležnoj za poslove arbitraže u postupku, odnosno na adresu:
  PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
  Resavska 13-15, 11000 Beograd
  sa naznakom "za Arbitražno veće" i sa nazivom preduzeća na koji se prigovor odnosi.
 7. Ovaj poziv objavljuje se u dnevnim listovima "Politika" i "PRESS",kao i na internet stranici Agencije.

Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива