Odluku o odbijanju svih prijava

08. дец. 2006.

Javna nabavka br. 12-498/06 od 06.12.2006.godine

Odluku o odbijanju svih prijava

Na osnovu člana 80. ctav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 39/02, 43/03, 55/04 i 101/05; u daljem tekstu: ZJN)

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU RS
Terazije 23, Beograd

objavljuje

ODLUKU O ODBIJANjU SVIH PRIJAVA

  1. Odbijaju se sve prijave podnete u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga u procesu aukcijske privatizacije društvenog kapitala GP 53 za 13 preduzeća, JN 2-11/06, po javnom pozivu objavljenom u "Službenom glasniku Republike Srbije" br.97/06, od 07. novembra 2006. godine.
  2. Predmetna nabavka biće sprovedena u ponovljenom restriktivnom postupku.O b r a z l o ž e nj e


Na osnovu Izveštaja Komisije za javnu nabavku br. 12-498/06 od 06.12.2006.godine o oceni prijava u prvoj fazi restriktivnog postupka br.JN 2-11/06, sve četiri podnete prijave ocenjene su kao neispravne i kao takve su odbijene u skladu sa članom 79. stav 3. ZJN. S obzirom da Agencija za privatizaciju, kao naručilac u postupku nije pribavila najmanje dve nezavisne ispravne prijave, te saglasno članu 79. stav 1. ZJN nije imala zakonsku mogućnost za dodelu ugovora o javnoj nabavci, odlučeno je da se za predmetnu nabavku ponovi restriktivni postupak.
Imajući u vidu sve navedeno, doneta je Odluka o odbijanju svih prijava kao u dispozitivu.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива