Javni poziv za prikupljanje prijava u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga broj JN: 7-09/06

24. нов. 2006.
Na osnovu čl. 101. stav. 1. i 72. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 39/02, 55/04 i dr. zakon 43/03 i 101/05, u daljem tekstu: Zakon),

Republika Srbija
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

Beograd, Terazije 23
objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje prijava
u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga
Broj JN: 7-09/06


Predmet javne nabavke su konsultantske usluge privatizacionog savetnika u procesu privatizacije metodom javnog tendera sledećeg subjekta privatizacije:

Specijalizovano zavarivačko preduzeće "Zavarivač", a.d. Vranje, Radnička 7, 17500 Vranje


Vrednost javne nabavke, po proceni naručioca, je 5,000,000.00 (petmiliona) dinara za fiksnu naknadu i 6,400,000.00 (šestmilionačetiristotinehiljada) dinara za varijabilnu naknadu (naknada za dobro obavljeni posao), odnosno maksimalno 4% od cene koja se ostvari prodajom kapitala koji je predmet prodaje. U navedene procenjene vrednosti uračunate su pripadajuće poreske obaveze.

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke iz člana 45. Zakona i dostave dokaze o ispunjenosti ovih uslova u skladu sa članom 46. Zakona. Saglasno čl. 52. i 101. stav 2. Zakona, posebni kvalifikacioni uslovi bliže utvrđeni kvalifikacionom dokumentacijom su:

- Reference ponuđača,
- Kadrovski kapacitet ponuđača i
- Reference tima ponuđača.

Zahtev za otkup kvalifikacione dokumentacije mora da sadrži: broj javne nabavke, podatke o zainteresovanom ponuđaču (pun naziv i adresu ponuđača, matični broj i poreski identifikacioni broj), podatke o kontakt osobi ponuđača u postupku (ime i prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana, broj telefaksa i elektronsku adresu - e-mail) i mora biti dostavljen putem telefaksa ili elektronske pošte na dole navedenu adresu kontakt osobe naručioca.

Uplatu nepovratne naknade u iznosu od 1.000,00 (hiljadu) dinara za svaki primerak kvalifikacione dokumentacije, izvršiti sa napomenom: "Za kvalifikacionu dokumentaciju – JN 7-09/06", na račun: Agencije za privatizaciju Republike Srbije, naznačen na profakturi koja će biti dostavljena na telefaks kontakt osobe ponuđača saglasno dostavljenim podacima ponuđača. Dokaz o uplati poslati na telefaks ili elektronsku adresu dole naznačene kontakt osobe naručioca.

Po prijemu dokaza o uplati naknade za otkup dokumentacije, naručilac će dostaviti kvalifikacionu dokumentaciju putem elektronske pošte na adresu kontakt osobe ponuđača navedenu u zahtevu za otkup dokumentacije. Dokumentacija može biti preuzeta i lično od strane ovlašćenog predstavnika ponuđača, svakog radnog dana od 10 do 16 časova, na adresi naručioca: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije br. 23, IV sprat, kancelarija br. 402.

Rok za dostavljanje zahteva za kvalifikaciju (prijava) je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS", odnosno do datuma, vremena i na način naveden u kvalifikacionoj dokumentaciji, na adresi naručioca: Agencija za privatizaciju, 11000 Beograd, Terazije 23, VI sprat, kancelarija br. 619. Otvaranje prijava će biti obavljeno neposredno nakon isteka roka za podnošenje prijava, u prostorijama Agencije.

Naručilac će izvršiti kvalifikaciju ponuđača u okvirnom roku od 7 (sedam) dana od dana otvaranja prijava primenom kvalifikacionih uslova bliže definisanih dokumentacijom. O rezultatima kvalifikacione faze postupka, svi podnosioci prijava će biti obavešteni u skladu sa Zakonom.

U drugoj fazi postupka, naručilac će pozvati kandidate kojima je priznao kvalifikaciju da dostave svoje ponude u roku od 10 (deset) dana od dana prijema poziva za dostavljanje ponuda. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u drugoj fazi restriktivnog postupka biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu tražiti i dobiti isključivo pisanim putem na adresi naručioca, odnosno telefaksom ili elektronskom poštom na adresu kontakt osobe, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za dostavljanje prijava.

Kontakt osoba naručioca:

Tijana Mekić,
Agencija za privatizaciju,
Terazije 23, 11000 Beograd, Republika Srbija,
Faks: +381 11 3020-868
E-mail: tmekic@priv.yu
ЗАВАРИВАЧ АД
Стечај

Заваривач ад Врање

Локација:

Врање

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива