Odluka o restrukturiranju Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove "GRUPA ZASTAVA VOZILA"

24. нов. 2006.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 135/04) i člana 19. i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05), Agencija za privatizaciju dana 16. novembra 2006. godine donosi

O D L U K U
o restrukturiranju


 1. POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove "GRUPA ZASTAVA VOZILA", Trg Topolivaca broj 4, 34000 Kragujevac, matični broj iz statistike 07150989.

 2. Postupak restrukturiranja subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke sprovodi se:

  • statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
  • otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
  • otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine subjekta privatizacije;
  • drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.


 3. POZIVAJU SE državni poverioci subjekta privatizacije i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije kao i Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza, da, u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema subjektu privatizacije u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu "Politika", na adresu subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva.

 4. Pravo da prijave potraživanje prema subjektu privatizacije imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20. stavom 3. Zakona o privatizaciji.

 5. Poverilac primerak prijave potraživanja istovremno dostavlja Agenciji za privatizaciju.
Преузмите
ГРУПА ЗАСТАВА ВОЗИЛА АД
Стечај

ГРУПА ЗАСТАВА ВОЗИЛА АД КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива