Poziv za prijavu potraživanja

07. сеп. 2006.
Na osnovu člana 20a stav 1. i člana 20. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05), a u vezi člana 32. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 45/05) i Rešenja broj R-27/05-OD, od 05.09.2005.godine, Agencija za privatizaciju dana 07.09.2006. godine objavljuje:

POZIV
ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


 1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva javna preduzeća, Poresku upravu, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republičku direkciju za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, druge republičke organe i organizacije kao i Agenciju za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza (u daljem tekstu: državni poverilac), da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, prema subjektu privatizacije, i to:
 2. Državni poverilac je dužan da svoja potraživanja prema subjektu privatizacije iz tačke 1. ovog poziva prijavi u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva u dnevnom listu "Politika".
 3. Prijava potraživanja dostavlja se subjektu privatizacije na adresu navedenu u tački 1. ovog poziva, lično, radnim danima od 8 do 14 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
  Kopija prijave potraživanja istovremeno se dostavlja i Agenciji, radi evidentiranja, na sledeću adresu:
  Agencija za privatizaciju
  Kostadin Popović ,Direktor
  Centar finansija, računovodstva i administracije
  Terazije br.23
  11 000 Beograd
  kontakt telefon: 011/ 3020-802
 4. Pravo da prijave potraživanja prema subjektima privatizacije iz tačke 1. ovog poziva, a na način utvrđen ovim pozivom, imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20 stavom 3 Zakona o privatizaciji.
 5. Poverioci iz tačke 1 i 4 ovog poziva, koji su svoja potraživanja prema subjektu privatizacije prijavili po objavljivanju oglasa o pokretanju postupka restrukturiranja, dostavljaju subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju prijavu potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2004.godine.
 6. Način na koji se izmiruju potraživanja državnog poverioca i ostalih poverilaca i obrazac prijave potraživanja, nalaze se na internet stranici Agencije:
  http://www.priv.yu/e-privatizacija/prijavapotr.php
 7. Prigovori vezani za prijavu potraživanja, otpust duga i sastavljanje zapisnika usmeravaju se ka jedinoj instituciji nadležnoj za poslove arbitraže u postupku, odnosno na adresu:
  PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
  Resavska 13-15, 11000 Beograd
  sa naznakom "za Arbitražno veće" i sa nazivom preduzeća na koji se prigovor odnosi. Uz prigovor, obavezno dostaviti i ime i adresu lica koje je podnosilac prigovora imenovao za člana veća.
 8. Ovaj poziv objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива