Odluku o restrukturiranju

26. апр. 2006.

Građevinsko preduzeće "Građevinar" d.o.o. Niš, Ul. Prijezdina br. 2, 18 000 Niš, matični broj 07173458

Agencija za privatizaciju, na osnovu člana 9. stav 1. tačka 7. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004) a u vezi sa članom 19. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 45/2005), 19.04.2006. godine donela je

ODLUKU o restrukturiranju

 1. POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Građevinsko preduzeće "Građevinar" d.o.o. Niš, Ul. Prijezdina br. 2, 18 000 Niš, matični broj 07173458.
 2. Postupak restrukturiranja subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke sprovodi se:
  • statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
  • otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
  • otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine subjekta privatizacije
  • drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine
 3. POZIVAJU SE državni poverioci subjekta privatizacije i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije kao i Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza, da u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema subjektu privatizacije u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu "Politika", na adresu subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva.
 4. DRŽAVNI POVERIOCI koji su na osnovu javnog poziva Agencije za privatizaciju za prijavu potraživanja objavljenog u dnevnom listu "Politika" dana 04.07.2005. godine prijavili svoja potraživanja subjektu privatizacije i potpisali Zapisnik o utvrđenom potraživanju poverioca prema dužniku na dan 31.12.2004. godine sa subjektom privatizacije nisu dužni da ponovo prijave potraživanja po ovom pozivu.
 5. Pravo da prijave potraživanje prema subjektu privatizacije imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o privatizaciji.

Преузмите
Стечај

Грађевинско предузеће ГРАЂЕВИНАР АД. НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива