SAOPŠTENjE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU – PIK "ZEMUN"

22. нов. 2005.
Društveni poljoprivredno industrijski kombinat "Zemun", Zemun posluje sa 100% društvenog kapitala.

Aktivnosti na pripremi i izradi Programa aukcijske privatizacije i Procene vrednosti kapitala ovog preduzeća, započete su jula 2002. godine, kada je od strane nadležnih organa iniciran postupak privatizacije preduzeća. Odluka da se izvrši prodaja kapitala ovog preduzeća metodom javne aukcije doneta je od strane Agencije za privatizaciju septembra 2002. godine.

U protekle tri godine, Agencija i finansijski savetnik na pripremi i sprovođenju privatizacije imali su velike probleme da svoje aktivnosti sprovedu u planiranim rokovima i u skladu sa zakonskom regulativom. Jedna od najvećih prepreka okončanju ovih aktivnosti je česta promena direktora preduzeća što je otežavalo neophodnu komunikaciju i saradnju preduzeća sa savetnikom i Agencijom.

Agencija je sa nadležnim organima preduzeća uspela da usaglasi dva neophodna dokumenta: Socijalni program za zaposlene i Investicioni program koji treba da realizuje kupac kapitala preduzeća.

Više od osam meseci traje opstrukcija preduzeća i njegovih organa u utvrđivanju vlasničkog statusa imovine kojom raspolaže preduzeće.

Što se tiče pitanja koje se odnosi na ugovor zaključen sa američkom firmom Impact Group, Preduzeće je, bez prethodne saglasnosti Agencije, zaključilo ugovor o zajedničkoj izgradnji kojim je stranom pravnom licu Impact Group Wilmington USA, koje zastupa Miroslav Džek (Jack) Samardžija iz Beograda, poverena izgradnja stambeno poslovnog kompleksa od 5.000 stanova od po 41 m2, spratnosti P+3 i P+4 u Zemun Polju na površini od oko 80 ha građevinskog zemljišta u državnoj svojini.

I posle pismenog upozorenja Agencije da je zaključenje ovog ugovora, iako zaogrnuto plaštom pravnog posla čiji je predmet "samo" poslovna saradnja, ništavo jer predstavlja postupanje suprotno odredbama člana 398a Zakona o preduzećima, kako u pogledu opterećenja imovine, tako i u pogledu investicionih ulaganja preduzeće je nastavilo sa aktivnostima otuđenja i opterećenja imovine, a nepodnošenje zahteva Agenciji za davanje prethodne saglasnosti u skladu sa zakonom pravdano je poslovnom tajnošću čitavog poduhvata.

Iz navedenog je očigledno da se ne radi o ličnom stavu bilo koga iz Agencije za privatizaciju, već je u pitanju zakonska procedura čije nepoštovanje znači ništavost pravnog posla i svih akata i radnji koje iz njega proisteknu.

Pored ovog slučaja nezakonitog raspolaganja imovinom preduzeća, organi preduzeća se prema imovini preduzeća ponašaju kao prema napuštenoj imovini koju treba što pre zaposesti i raskrčmiti:
- tekući račun preduzeća je u blokadi;
- u realizaciji samo njima znanog socijalnog programa (jer je socijalni program usaglašen i potpisan i njime je utvrđeno da kupac kapitala ne može utvrđivati tehnološke viškove i otpuštati zaposlene po tom osnovu dve godine po izvršenoj privatizaciji), utvrđuju tehnološke viškove zaposlenih, a umesto novčane naknade daju im po 50 ari građevinskog zemljišta u državnoj svojini;
- prema dobijenim informacijama potraživanja prema poveriocima namiruju se davanjem zemlje – građevinskog zemljišta u državnoj svojini;
- prodaju osnovno stado (stočarstvo je osnovna delatnost preduzeća)

Preduzeće ne izvršava odluke državnih organa:
- organi upravljanja određeni od Vlade Republike Srbije i direktor preduzeća ne mogu da vrše funkciju jer im se ne dozvoljava ulazak u preduzeće i primopredaja dužnosti;
- sprečavanjem funkcionisanja organa upravljanja sprečava se postupak privatizacije jer se ne raspolaže informacijama i dokumentacijom koja predstavlja osnov za izradu aukcijske dokumentacije.

Naime, Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 br. 119-5553/2005 od 08. septembra 2005. godine (Sl. glasnik RS br. 77/05 i 83/05), imenovani su predstavnici društvenog kapitala u skupštinu i upravni odbor preduzeća.

Na sastanku koji je održan dana 13. oktobra 2005. godine, predstavnici društvenog kapitala imenovani od Vlade izvršili su konstituisanje Skupštine, izborom Božidara Milovanovića za predsednika Skupštine i konstituisanje Upravnog odbora izborom Jelene Ivanković za predsednika Upravnog odbora.

Upravni odbor je dana 31. oktobra 2005. razrešio dužnosti Vršioca dužnosti direktora Dejana Kranjčevića i izvršio izbor direkrora preduzeća Dragana Veličkovića iz Beograda, bez ograničenja u spoljnjem i unutrašnjem prometu.

Dana 01. novembra 2005. godine, članovi Skupštine i Upravnog odbora imenovani od strane Vlade Republike Srbije i izabrani direktor, zajedno sa predstavnicima Agencije za privatizaciju i predstavnicima finansijskog savetnika Agencije na izradi Programa privatizacije preduzeća i procene vrednosti njegovog kapitala, pokušali su da uđu u preduzeće kako bi izvršili priumopredaju dužnosti i počeli sa radom i aktivnostima, u skladu sa nalozima Agencije za privatizaciju. Razrešeno rukovodstvo preduzeća i zaposleni sprečili su taj ulazak i preuzimanje dužnosti.


Skupština i Upravni odbor preduzeća doneli su odluku da se suspenduju sve odluke i sva akta opšta i pojedinačna koja su doneli Skupština i Upravni odbor preduzeća u periodu od 09. septembra 2005. godine, a kao prioritetne zadatke u preduzeću postavili su:

- izvršavanje Rešenja Vlade, radi sprečavanja i oštećenja interesa zaposlenih, oštećenja imovine preduzeća i preduzimanje svih mera i radnji radi stvaranja uslova za izradu Programa privatizacije i procenu vrednosti kapitala preduzeća;
- radi sprečavanja oštećenja interesa zaposlenih, posebno voditi računa da se zaposleni pravilno, objektivno i istinito informišu, u potpunosti primenjuje pojedinačni kolektivni ugovor, da se obračun i isplata zarada ne vrši protivno njegovim odredbama, da se spreče zloupotrebe otkaza ugovora o radu;
- preduzimanje svih drugih aktivnosti da se spreči zloupotreba prava i nastanak štete činjenjem ili nečinjenjem.

Prema informacijama dostavljenim Agenciji od zaposlenih, ne poštuje se Kolektivni ugovor, a svi koji traže zakonitost u radu dobijaju otkaz ugovora o radu.
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ ЗЕМУН

Локација:

Београд

Делатност:

Узгој музних крава

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива