Javni poziv za učešće zainteresovanih ponuđača u kvalifikacionoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke za pružanje konsultantskih usluga privatizacionog savetnika za JP "Naftna industrija Srbije"

13. сеп. 2005.
Na osnovu člana 26. stav 1, člana 72. stav 1. tačka 2 i člana 101. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 39/02, 43/03 i 55/04, u daljem tekstu: Zakon), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: "Agencija") objavljuje

Javni poziv za učešće zainteresovanih ponuđača u kvalifikacionoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke za pružanje konsultantskih usluga privatizacionog savetnika za JP "Naftna industrija Srbije"


Vlada je Zaključkom broj: 119-5128/2005-001 od 18. avgusta 2005. godine, ovlastila Agenciju da u njeno ime i za njen račun sprovede postupak javne nabavke konsultantskih usluga privatizacionog savetnika za JP "Naftna industrija Srbije".

Kako bi se nastavio proces reformi Vlada namerava da angažuje konsultanta koji bi izradio strategiju privatizacije i pružao konsultantske usluge u procesu privatizacije JP "Naftna industrija Srbije".

Rok za dostavljanje predloga strategije je 3 (tri) meseca od dana zaključenja Ugovora.
Pravo učešća imaju svi ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama.
Priznavanje kvalifikacije ponuđača će se obaviti, shodno članu 52. Zakona, prema uslovima za ustanovljavanje kvalifikacije koje se odnose na:
  1. Iskustvo ponuđača,
  2. Iskustvo ključnog osoblja ponuđača i
  3. Finansijski i poslovni kapacitet ponuđača

Kvalifikaciona dokumentacija se može preuzeti nakon podnošenja pismenog zahteva telefaksom ili email-om na dole navedenu adresu.

Zahtevi za učestvovanje (u daljem tekstu: prijave) se dostavljaju najkasnije 26 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS", odnosno do datuma, vremena i na način naveden u kvalifikacionoj dokumentaciji, na adresu: Agencija za privatizaciju, Terazije 23, 11000 Beograd, Srbija i Crna Gora.

Javno otvaranje prijava će biti obavljeno neposredno nakon isteka roka za podnošenje prijava, u prostorijama Agencije.
Komisija za javnu nabavku, u roku od 10 (deset) dana od dana javnog otvaranja prijava, izvršiće analizu prijava i sačiniti listu kandidata kojima će biti upućen poziv za dostavljanje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u drugoj fazi restriktivnog postupka biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Okvirni rok za izbor najpovoljnije ponude je 3 meseca od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS".

Kontakt osoba:
Nebojša Filipović
Agencija za privatizaciju
Terazije 23, 11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
Tel: +381 11 3020 894
Fah: +381 11 3020 843
E-mail: nfilipovic@priv.yu Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива