Poziv za prikupljanje Pisama o zainteresovanosti za izradu Procene štete nanete životnoj sredini tokom dosadašnjeg poslovanja preduzeća RTB BOR

27. јул. 2005.
Međunarodna agencija za razvoj (IDA) je Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: VS), preko Državne zajednice Srbije i Crne Gore, odobrila Kredit za pružanje stručne pomoći za finansiranje troškova privatizacije većeg broja složenih društvenih preduzeća ("Privatization and Restructuring of Banks and Enterprises TA Credit #PO77732"). Delom sredstava ovog Kredita finansiraće se konsultantska firma (u daljem tekstu: Konsultant) koja će izraditi Procenu štete nanete životnoj sredini tokom dosadašnjeg poslovanja preduzeća RTB Bor i utvrditi neophodne mere za njeno eleminisanje.

Osnovni podaci o Projektu

Privredom srpskog regiona Bor već godinama unazad dominira veliki kompleks za proizvodnju i preradu bakra, poznat pod nazivom RTB Bor, koji obuhvata tri rudnika, topionicu sa rafinacijom i nekoliko zavisnih preduzeća. Studija o izvodljivosti ukazuje na činjenicu da, obzirom na veoma nisku koncentraciju rude, zastarelu tehnologiju i visoke troškove proizvodnje, RTB Bor nije u stanju da posluje profitabilno uprkos sadašnjim visokim cenama bakra na svetskom tržištu. Treba naglasiti da kontinuirano poslovanje RTB Bora, naročito topionice, ima izuzetno štetan uticaj na životnu sredinu. Vlada Republike Srbije (VS) je usvojila Akcioni plan za restrukturiranje / privatizaciju RTB Bor Grupe (rudnika bakra i zavisnih preduzeća). Sredstvima Kredita za pružanje stručne pomoći, Svetska banka podržava izradu i sprovođenje ovog Projekta od strane Agencije za privatizaciju Republike Srbije (AP). Očekivani rezultati su:

• rešavanje pitanja RTB Bora putem prodaje održivih delova i likvidacije delova koje nije moguće prodati;
• rešavanje najurgentnijih ekoloških problema;
• otvaranje novih radnih mesta za višak radnika i populaciju regiona Bor;
• omogućavanje boljeg pristupa investicijama od strane malih i srednjih preduzeća u privatnoj svojini.

Kompleks RTB Bor obuhvata tri rudnika bakra – dva otvorena, od kojih je jedan u Boru (Veliki Krivelj), a drugi u Majdanpeku. Podzemno nalazište, Rudnik Jama, čini sastavni deo kompleksa RTB Bor. Oba otvorena ležišta su zatvorena. Postoje takođe i tri flotacije (koncentratora), u Boru, Velikom Krivelju i Majdanpeku. Koncentrat rude se šalje na dalju obradu u pogon koji se sastoji od topionice i postrojenja za elektrolitičku rafinaciju, rafinaciju plemenitih metala i postrojenja za sumpornu kiselinu, u kome se vrši apsorpcija sumpordioksida, koji se kao nusproizvod stvara tokom procesa topljenja rude. Plemeniti metali su nusproizvodi procesa za proizvodnju bakarnih anoda, a njihova rafinacija se obavlja u odvojenom pogonu.
Postoji još nekoliko drugih jedinica - zavisnih preduzeća, koja su ili servisna postrojenja za obavljanje primarnih aktivnosti Bora, ili služe za obradu proizvoda dobijenih uglavnom derivacijom bakra.
Važnu komponenetu programa restrukturiranja i privatizacije čini i sveobuhvatna ekološka procena (EP) koja zadovoljava zahteve relevantnih ekoloških i drugih regulatornih organa i međunarodnih finansijskih institucija. EP ima za cilj da utvrdi dosadašnje štetne uticaje / odgovornosti po životnu sredinu, kao i buduće uticaje / odgovornosti koji će nastati kao posledica kontinuiranog poslovanja RTB Bora nakon privatizacije. EP će obuhvatiti:
• opis programa privatizacije/restrukturiranja i njegovih faza;
• seriju javnih konsultacija o delokrugu EP, kao i predloge mera za ublažavanje štetnih uticaja na životnu sredinu i koordinaciju sa državnim organima;
• opis osnovnih ekoloških uslova;
• razmatranje zakonskih okvira i pravne regulative;
• utvrđivanje potencijalnih uticaja predloženog programa privatizacije/restrukturiranja;
• analizu različitih alternativa programu ili njegovih sastavnih elemenata;
• plan regulisanja ekoloških uticaja koji obuhvata: mere za maksimalno ublažavanje štetnih uticaja na životnu sredinu; plan za kontrolu ekoloških uticaja; i definisanje institucionalne obuke i neophodnih koraka koji bi omogućili sprovođenje mera za ublažavanje štetnih uticaja na životnu sredinu, kao i plana za kontrolu ekoloških uticaja.

EP će se fokusirati na primarne aktivnosti RTB Bora, tj. na rudnike bakra, topionicu i rafinaciju. Aktivnosti zavisnih preduzeća na drugim lokacijama neće biti obuhvaćene EP.

Od Konsultanta se očekuje da koristi postojeće podatke, kao i podatke nastale prikupljanjem određenih uzoraka iz zemljišta, vode i podzemnih voda i testiranja istih od strane Konsultanta.

Izrada EP će se odvijati paralelno sa izradom studije za razvijanje predloga popravnih mera u okviru programa privatizacije / restrukturiranja. Imajući u vidu međusobnu povezanost ovih aktivnosti, njihova snažna koordinacija će biti od ključnog značaja za uspešnu realizaciju programa.

Predviđeno je da se sa sprovođenjem zadatka započne odmah nakon potpisivanja ugovora.

Kvalifikacije
Konsultant treba da poseduje profesionalno iskustvo u poslovima ekološke procene, u projektima vezanim za rudarski sektor i postupak privatizacije / restrukturiranja. Konsultant treba da pruži dokaze o iskustvu na sličnim projektima u regionu i poznavanju procedura Svetske banke u izradi i sprovođenju projekata. Dokaz o traženim kavalifikacijama u vidu maksimum 15 projektnih referenci treba da bude priložen uz Pismo o zainteresovanosti. Svaka projektna referenca mora da sadrži kratak opis aktivnosti, naziv klijenta, godinu, (investicioni) obim projekta, ulogu Konsultanta u predmetnom projektu, kao i njegov doprinos u finansijskom smislu i u smislu radnih meseci po čoveku.
Kvalifikovanim će se smatrati onaj Konsultant koji je u mogućnosti da u svoj tim uključi: (i) eksperta za oblast ekološke procene sa oko 15 godina međunarodnog iskustva, uključujući i iskustvo u sektoru rudarstva (na projektima restrukturiranja) – i to kao vođu tima; (ii) stručnjaka sa međunarodnim iskustvom u javnom nastupanju; (iii) (hidro)geologa sa desetogodišnjim iskustvom; (iv) eksperta za oblast industrijskog zagađenja / minimiziranja otpada, sa desetogodišnjim međunarodnim iskustvom; (v) pravnog eksperta sa desetogodišnjim iskustvom; i (vi) eksperta za oblast ekološkog planiranja.
Agenicija za privatizaciju Republike Srbije ovim poziva zainteresovane i kvalifikovane firme / konzorcijume da podnesu Pisma o zainteresovanosti koja moraju pružiti sledeće informacije: (i) profil firme /konzorcijuma i (ii) imena i biografije ključnog osoblja predloženog za ovaj Projekat, sa evidencijom o ispunjenju svih zahteva navedenih u prethodnom odeljku, od (i) do (vi).
Konsultant će biti izabran primenom "QCBS” metoda (‘izbor na osnovu kvaliteta i cene’), u skladu sa Smernicama: "Izbor i angažovanje konsultanata od strane korisnika sredstava Svetske banke”, januar 1997. godine (revidirano septembra 1997, januara 1999. i maja 2002. godine).
Dodatne informacije se mogu dobiti od niže navedenih osoba za kontakt, radnim danima, od 10:00 do 16:00 časova (po lokalnom vremenu).
Zainteresovani i kvalifikovani Konsultanti moraju dostaviti svoja Pisma o zainteresovanosti na niže naznačene adrese do 05. avgusta 2005. godine (petak), najkasnije do 16:00 časova (po lokalnom vremenu).
Osobe za kontakt:

gđa Snežana Tošić
Jedinica za upravljanje projektima Svetske banke
Agencija za privatizaciju
Republika Srbija
Terazije 23, VI sprat
11000 Beograd
Tel: (381 11) 3020 815
Faks: (381 11) 3020 828
E-mail: stosic@priv.yu

Cc: gđa Zorica Petrović
Direktor Jedinice za upravljanje projektima Svetske banke
Agencija za privatizaciju
Republika Srbija
Terazije 23, VI sprat
11000 Beograd
Tel: (381 11) 3029 968
Faks: (381 11) 3020 828
E-mail: zpetrovic@priv.yu
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива