Javni poziv za učešće zainteresovanih ponuđača u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga

25. јул. 2005.

Broj JN: 2-07/05

Na osnovu čl. 72. st. 1. tač. 2., a u vezi sa čl. 101. st.1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS” broj 39/02, 43/03 i 55/04; u daljem tekstu: Zakon),

Republika Srbija
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
Beograd, Terazije 23

oglašava

JAVNI POZIV
za učešće zainteresovanih ponuđača u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga

Broj JN: 2-07/05


Predmet javne nabavke su konsultantske usluge u procesu restrukturiranja i privatizacije društvenog kapitala subjekta privatizacije:
DP "ŠIK KUČEVO", Kučevo

Vrednost javne nabavke, po proceni naručioca, je 8,000,000.00 (osammiliona) dinara.
Pravo učešća imaju svi ponuđači registrovani za pružanje predmetnih usluga koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 45. Zakona i dostave dokaze o ispunjenosti ovih uslova, u skladu sa čl. 46. Zakona.
Saglasno čl.52. i čl.101. st.2. Zakona posebni kvalifikacioni uslovi bliže utvrđeni kvalifikacionom dokumentacijom su: ,
- Reference ponuđača i
- Kadrovski kapacitet ponuđača

Kvalifikaciona dokumentacija koja sadrži vrstu, opis, količinu predmetnih usluga i uslove za priznavanje kvalifikacije, može se preuzeti nakon podnošenja dokaza o uplati nepovratne naknade u iznosu od 1,000.00 (hiljadu) dinara za svaki primerak preuzete dokumentacije. Uplatu izvršiti, na osnovu profakture dobijene od strane finansijske službe Agencije za privatizaciju (kontakt tel. 011/30-29-946), sa napomenom: "Za kvalifikacionu dokumentaciju – JN 2-07/05”.
Kvalifikaciona dokumentacija se može preuzeti lično svakog radnog dana od 10 do 16 časova, na adresi naručioca (Agencija za privatizaciju , Beograd, Terazije br. 23, kancelarija br. 619), ili putem elektronske pošte, najkasnije u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS”.
Rok za dostavljanje zahteva za kvalifikaciju (prijava) je 26 (dvadesetšest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u "Službenom glasniku RS”, odnosno do datuma, vremena i na način naveden u kvalifikacionoj dokumentaciji, na adresi naručioca: Agencija za privatizaciju, 11000 Beograd, Terazije 23, kancelarija br. 619.
Naručilac će izvršiti kvalifikaciju ponuđača u okvirnom roku od 7 (sedam) dana od dana otvaranja prijava primenom kvalifikacionih uslova bliže definisanih dokumentacijom. O rezultatima kvalifikacione faze postupka, svi podnosioci prijava će biti obavešteni u skladu sa Zakonom.
U drugoj fazi postupka, naručilac će pozvati kandidate kojima je priznao kvalifikaciju za učešće da dostave svoje ponude u roku od 15. (petnaest) dana od dana prijema poziva za dostavljanje ponuda.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u drugoj fazi restriktivnog postupka biće ekonomski najpovoljnija ponuda.
Sve dodatne informacije zainteresovani mogu tražiti isključivo pisanim putem na adresi naručioca, odnosno telefaksom ili elektronskom poštom na adresu osobe za kontakt, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za dostavljanje prijava.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Nebojša Filipović
Telefaks: (011) 3020-830
E-mail: nfilipovic@priv.yu
Стечај

Друштвено предузеће за производњу и промет производа од дрвета ШИК КУЧЕВО у стечају

Локација:

Кучево

Делатност:

Производња фурнира и плоча од дрвета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива