Poziv za prijavu potraživanja

04. јул. 2005.
Na osnovu čl. 20a i čl. 20. stava 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05), a u vezi sa čl. 33. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 45/05),
POZIV ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


 1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva javna preduzeća, Poresku upravu, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republičku direkciju za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, druge republičke organe i organizacije kao i Agenciju za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza (u daljem tekstu: državni poverilac), da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, prema sledećim subjektima privatizacije, i to:
 2. Državni poverilac je dužan da svoja potraživanja prema subjektu privatizacije iz tačke 1. ovog poziva prijavi u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva u dnevnom listu "Politika".
 3. Prijava potraživanja dostavlja se subjektu privatizacije na adresu navedenu u tački 1. ovog poziva, lično, radnima danima od 8 do 14 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
  Kopija prijave potraživanja istovremeno se dostavlja i Agenciji, radi evidentiranja, na sledeću adresu:
  Kostadin Popović
  Direktor
  Centar finansija, računovodstva administracije
  Agencija za privatizaciju
  Terazije br.23
  11 000 Beograd
 4. Pravo da prijave potraživanja prema subjektima privatizacije iz tačke 1. ovog poziva, a na način utvrđen ovim pozivom, imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20 stavom 3 Zakona o privatizaciji.
 5. Poverioci iz tačke 1 i 4 ovog poziva, koji su svoja potraživanja prema subjektu privatizacije prijavili po objavljivanju oglasa o pokretanju postupka restrukturiranja, dostavljaju subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju prijavu potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2004.godine, u roku iz tačke 2. ovog poziva.
 6. Način na koji se izmiruju potraživanja državnog poverioca i ostalih poverilaca i obrazac prijave potraživanja, nalaze se na internet stranici Agencije: http://www.priv.yu/e-privatizacija/prijavapotr.php
 7. Ovaj poziv objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива