Javni poziv za učešće zainteresovanih ponuđača u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga

05. јул. 2005.

RTB Bor Grupa - Jugotehna Eksport Import d.o.o, Beograd

Na osnovu člana 72. stav 1. tačka 2. i člana 101. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS” broj 39/02, 43/03 i 55/04; u daljem tekstu: Zakon),

Republika Srbija
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
Beograd, Terazije 23
oglašava
JAVNI POZIV
za učešće zainteresovanih ponuđača u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga
Broj JN: 2-06/05


Predmet javne nabavke su konsultantske usluge u u procesu restrukturiranja i privatizacije društvenog kapitala subjekta privatizacije:
RTB Bor Grupa - Jugotehna Eksport Import d.o.o, Beograd
Vrednost javne nabavke, po proceni naručioca, je 4,000,000.00 (četirimiliona) dinara.
Pravo učešća imaju svi ponuđači registrovani za pružanje predmetnih usluga koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke iz člana 45. Zakona.
Pored podataka koji dokazuju pravni status ponuđača, priznavanje kvalifikacije ponuđača će se obaviti, shodno članu 52. Zakona, prema uslovima za ustanovljavanje kvalifikacije koji se odnose na:
- Reference ponuđača i
- Kadrovski kapacitet ponuđača
Kvalifikaciona dokumentacija koja sadrži vrstu, opis, količinu predmetnih usluga i uslove za priznavanje kvalifikacije, može se preuzeti (lično ili elektronskom poštom) nakon podnošenja dokaza o uplati nepovratne naknade u iznosu od 1,000.00 dinara za svaki primerak preuzete dokumentacije. Uplatu izvršiti, na osnovu profakture dobijene od strane finansijske službe Agencije za privatizaciju (kontakt tel. 011/30-29-946), sa napomenom: "Za kvalifikacionu dokumentaciju – JN 2-06/05”.
Kvalifikaciona dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od 10 do 16 časova, a najkasnije u roku od 14 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS” na adresi naručioca: Agencija za privatizaciju , Beograd, Terazije br. 23, kancelarija br. 619.
Zahtevi za kvalifikaciju (Prijave) se dostavljaju najkasnije 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u "Službenom glasniku RS”, odnosno do datuma, vremena i na način naveden u kvalifikacionoj dokumentaciji, na adresu naručioca: Agencija za privatizaciju , 11000 Beograd, Terazije 23, kancelarija br. 619.
Otvaranje prijava će se obaviti odmah nakon isteka roka za podnošenje.
Naručilac će izvršiti kvalifikaciju ponuđača u okvirnom roku od 7 (sedam) dana od dana javnog otvaranja prijava primenom kvalifikacionih zahteva bliže definisanih dokumentacijom. O sačinjenoj listi kvalifikovanih ponuđača, odnosno kandidata, svi podnosioci prijava će biti obavešteni u skladu sa Zakonom.
U drugoj fazi postupka, naručilac će pozvati kandidate da dostave svoje ponude u roku od 11 dana od dana prijema poziva za dostavljanje ponuda.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u u drugoj fazi restriktivnog postupka biće ekonomski najpovoljnija ponuda.
Sve dodatne informacije zainteresovani mogu tražiti i dobiti isključivo pisanim putem na adresi naručioca, odnosno telefaksom ili elektronskom poštom na adresu osobe za kontakt, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za dostavljanje prijava.
Kontakt osoba za dodatne informacije:
Nebojša Filipović
Telefaks: (011) 3020-830
E-mail: nfilipovic@priv.yu
Преузмите
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива