Javni poziv za učešće zainteresovanih ponuđača u kvalifikacionoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke za pružanje konsultantskih usluga u vezi sa izradom i za izradu strategije privatizacije sektora telekomunikacija Republike Srbije

20. мај. 2005.
Na osnovu člana 26. stav 1, člana 101. i člana 72. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS” br. 39/02, 43/03 i 55/04, u daljem tekstu: Zakon), Agencija za privatizaciju RS (u daljem tekstu: "Agencija") objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće zainteresovanih ponuđača u kvalifikacionoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke za pružanje konsultantskih usluga u vezi sa izradom i za izradu strategije privatizacije sektora telekomunikacija Republike Srbije


Vlada Republike Srbije je Zaključkom broj: 119-1731/2005-001 od 24. marta 2005. godine, ovlastila Agenciju da u njeno ime i za njen račun sprovede postupak javne nabavke predmetnih konsultantskih usluga.
Kako bi se nastavio proces reformi u sektoru telekomunikacija, Vlada Republike Srbije namerava da angažuje konsultanta koji bi izradio strategiju razvoja i privatizacije sektora telekomunikacija, koja treba da obuhvati:
  • analizu sektora telekomunikacija u pogledu konkurencije, regulative, tehnologije, liberalizacije i preduzeća u sektoru telekomunikacija;
  • analizu izvodljivosti za izdavanje licenci novim operatorima javne fiksne i mobilne telekomunikacione mreže;
  • metode privatizacije svih preduzeća u sektoru telekomunikacija;
  • uslove za sprovođenje i efekte predložene strategije;
  • detaljan plan implementacije strategije uključujući dinamiku i preciziranje ključnih faktora uspeha sa predlogom mera za eliminisanje indentifikovanih rizika;


Rok za dostavljanje predloga strategije je 3 (tri) meseca od dana zaključenja Ugovora.
Pravo učešća imaju svi ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 45. Zakona.
Priznavanje kvalifikacije ponuđača će se obaviti, shodno članu 52. Zakona, prema uslovima za ustanovljavanje kvalifikacije koji se odnose na:
  1. Iskustvo ponuđača,
  2. Iskustvo ključnog osoblja ponuđača i
  3. Finansijski i poslovni kapacitet ponuđača


Kvalifikaciona dokumentacija se može preuzeti nakon podnošenja pismenog zahteva telefaksom ili elektronskom poštom na dole navedenu adresu.
Zahtevi za učestvovanje (u daljem tekstu: prijave) se dostavljaju najkasnije 31 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS”, odnosno do datuma, vremena i na način naveden u kvalifikacionoj dokumentaciji, na adresu: Agencija za privatizaciju, Terazije 23, 11000 Beograd, Srbija i Crna Gora.
Javno otvaranje prijava će biti obavljeno neposredno nakon isteka roka za podnošenje prijava, u prostorijama Agencije.
Komisija za javnu nabavku, u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog otvaranja prijava, izvršiće analizu prijava i sačiniti listu kandidata kojima će biti upućen poziv za dostavljanje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u u drugoj fazi restriktivnog postupka biće ekonomski najpovoljnija ponuda.
Okvirni rok za izbor najpovoljnije ponude je 3 meseca od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS”.

Kontakt osoba:
Nebojša Filipović
Agencija za privatizaciju
Terazije 23, 11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
Tel: +381 11 3020 894
Fah: +381 11 3020 843
E-mail: nfilipovic@priv.yu
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива