Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Akcijskom fondu

18. јан. 2005.
Član 1.
U Zakonu o Akcijskom fondu ("Službeni glasnik RS", broj 38/01 – u daljem tekstu: Zakon) u članu 8. tačka 4. posle reči: "privatizacija" stavlja se zapeta i dodaju reči: "kao i akcije posle raskida ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine između Agencije za privatizaciju i kupca kapitala.".

Član 2.
Posle člana 8. dodaje se član koji glasi:

"Član 8a
Akcije prenete Akcijskom fondu su obične akcije.
Pravo glasa po osnovu akcija iz stava 1. ovog člana, Akcijski fond koristi naročito u sledećim slučajevima:
  1. smanjenja, odnosno povećanja kapitala;
  2. reorganizacije akcionarskog društva;
  3. prodaje dela imovine;
  4. opterećivanja imovine;
  5. zalaganja stvari ili uspostavljanja hipoteke;
  6. dugoročnog zakupa;
  7. poravnanja sa poveriocima;
  8. uzimanja kredita;
  9. u slučajevima sticanja i raspolaganja imovinom.

Akcionarska društva su dužna da pribave pismeno izjašnjenje Akcijskog fonda u slučajevima iz stava 2. ovog člana.
Odluke donete suprotno stavu 3. ovog člana ništave su.
Način ostvarivanja prava glasa, odnosno izjašnjavanja Akcijskog fonda po osnovu prenetih akcija iz stava 1. ovog člana bliže propisuje ministar nadležan za poslove privatizacije."Punu verziju predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Akcijskom fondu možete pogledati preko linka "Detaljne informacije" Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива