Питања и одговори

Како  могу да проверим да ли су ми пренете акције?

Ову врсту информација грађани могу да добију код овлашћеног брокера, односно на шалтерима Банке Поштанска штедионица. 

Како могу да продам акције на берзи?

Грађани могу на шалтерима Поште да дају налог за продају акција на берзи, бесплатно или да о свом трошку ангажују овлашћеног брокера.

Шта је новчана накнада?

Новчану накнаду чине средства остварена продајом акција и удела евидентираних у приватизационом регистру.

Да ли су сви грађани остварили право на једнак износ новчане накнаде?

Да. 

Ако је лице преминуло по подношењу пријаве за упис, да ли наследник/ци има/ју право на његове бесплатне акције?

Да, преминуло лице је уписом стекло право на бесплатне акције, и као такво може се наследити. 

Да ли и где могу да извршим промену личних података у евиденцији носилаца права?

Све измене личних података (адреса становања, презиме, број текућег рачуна...) грађани могу да изврше на шалтерима Банке „Поштанска Штедионица“ - односно код изабраног брокера.

Где могу да прибавим Потврду о упису у евиденцију носилаца права за бесплатне акције потребну за оставинску расправу?

Потврду која је потребна за оставинску расправу издаје Министарство привреде. За издавање потврде, потребно је Министарству привреде доставити попуњен образац захтева за издавање потврде (образац захтева може да се преузме на веб сајту или у просторијама Министарства привреде, Теразије бр, 23, V спрат, Београд), фотокопију извода из матичне књиге умрлих и фотокопију личне карте једног од наследника, као и доказ о плаћеној такси (сходно Правилнику о трошковима приватизације које сносе трећа лица пред министарством надлежним за послове привреде („Службени гласник РС“, број 20/16). Захтеви се предају Министарству привреде лично или достављају поштом на адресу Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд. У случају потребе странка може добити инструкције за подношење захтева на локацији Министарства привреде, Теразије бр. 23. V спрат.

Запослени и бивши запослени, као и заинтересована лица, којима је потребна потврда о броју бесплатно стечених акција за привредна друштва Аеродром „Никола Тесла“ а.д. Београд, „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад, „Галеника“ а.д. Београд и „Телеком Србија“ а.д. Београд, могу да се обрате тим привредним друштвима са захтевом за издавање потврде о броју бесплатних акција које су стекли, као и корпоративним агентима (брокерским кућама) тих привредних друштава.

Где могу да прибавим Потврду o упису у евиденцију запослених и бивших запослених привредних друштава ЈАТ Airways“ и „ЕПС“,  потребну за оставинску расправу?

Потврду која је потребна за оставинску расправу издаје Министарство привреде. За издавање потврде, потребно је Министарству привреде доставити попуњен образац захтева за издавање потврде (образац захтева може да се преузме на веб сајту  или у просторијама Министарства привреде, Теразије бр, 23, V спрат, Београд), фотокопију извода из матичне књиге умрлих и фотокопију личне карте једног од наследника, као и доказ о плаћеној такси (сходно Правилнику о трошковима приватизације које сносе трећа лица пред министарством надлежним за послове привреде („Службени гласник РС“, број 20/16 ). Захтеви се предају Министарству привреде лично или достављају поштом на адресу Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд. У случају потребе странка може добити инструкције за подношење захтева на локацији Министарства привреде, Теразије бр. 23. V спрат.

 

Који је поступак регистровања наслеђених акција на име наследника?

Након добијања Решења о оставини потребно је да се обратите банци „Поштанска Штедионица“, као овлашћеном брокеру, како би се наслеђене акције регистровале на име наследника у Централном регистру хартија од вредности.

Да ли постоји начин да остварим право на упис бесплатних акција као држављанин Републике Србије, с обзиром да то право нисам остварио до сада?

Само грађани који су се пријавили за стицање права на упис у евиденцију носилаца права на новчану накнаду и бесплатне акције, у року предвиђеним Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду, могли су да остваре право на бесплатне акције (уколико су испуњавали све услове прописане наведеним Законом). Накнадно пријављивање, по завршетку рока за упис акција, а што је било до 31.07.2008. године, није предвиђено поменутим Законом.

Захтева за издавање потврде Доказ о плаћеној такси
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива