Продата покретна и непокретна имовина предузећа АД за прераду и промет стакла „КРИСТАЛ" у стечају, Крушевац

10. јун. 2015.

Дана 22.05.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, у просторијама предузећа «Југокомерц Трговина» ад у стечају - у Крушевцу, одржана је продаја целокупне непокретне и покретне имовине стечајног дужника, непосредном погодбом: АД за прераду и промет стакла „КРИСТАЛ“ у стечају, Крушевац.

Имајући у виду да се Одбор поверилаца сагласио на понуђену цену, која је нижа од 50% од процењене вредности, продаја целокупне покретне и непокретне имовине предузећа је проглашена успешном.


Ред.

бр.

 

Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

1.      

A)  Комплекс објеката у Улици Мићуна Павловића бр.22, у Крушевцу, на катаетрекоJ
парцели бро
j 4580. уписана у Лист непокрстности броj 5319 К.О. Крушевац. носилац
права на обjектима ..КРИСТАЛ" АД из Крушевца. и то :

1. Зграда пословних услуга - Обjекат стара школа, броj зграде 1, укупне површине 505 м2,
врста права - своjина, облик своjине - мешовита, правни статус - обjекат изграђен пре
доношења прописа о изградњи обjекта.

2. Зграда осталих индустриjских делатности - Хала броj 2, броj зграде 2, укупне површине
736 м2, врста права - држалац, облик своjине - мешовита, правни статус - обjекат изграђен без
одобрења за градњу.

З. Зграда осталих индустриjских делатности - Магацин броj 3, броj зграде 3, укупне површине 682 м2, врста права - држалац, облик своjине -мешовита, правни статус - обjекат изграђен без одобрења за градњу.

4.     Зграда пословних услуга - Помоћна зграда-Канцелариjа броj 2, броj зграде 4, укупне површине 18 м2, врста права - држалац, облик своjине -мешовита, правни статус - обjекат изграђен без одобрења за градњу.

5.     Зграда пословних услуга - Радноница, броj зграде 5, укупне површине 333 м2, врста права - држалац, облик своjине - мешовита, правни статус - обjекат има одобрења за градњу.

6.     Зграда пословних услуга -Благаjна броj зграде 6, укупне површине 17 м2, врста права-држалац, облик своjине - мешовита, правни статус - обjекат изграђен без одобрења за градњу.

7.     Зграда пословних услуга - Управна Зграда-Швиљон броj 7, броj зграде 7, укупне површине 60 м2, врста права - држалац, облик своjине -  мешовита, правни статус - обjекат изграђен без одобрења за градњу.

8.     Зграда иословних услуга - Контеjнер за запаљиве материjе лоциран у обjекту броj 2, броj зграде 8, укупне површине 15 м2, врста права - држалац, оближ своjине - мешовита, правни статус - обjекат изграђен без одобрења за градњу,

9. Помоћна зграда - Котларница, броj зграде 10, укупне површине 11 м2, врста права -држалац, облик своjине - мешовита, правни статус - обjекат изграђен без одобрења за градњу.

 

Б) Покретна имовина (опрема, залихе, инвекгар) коjа се налази у обjектима у ул.Мићуна Павловића 22, a no пописноj листи из продаjне документациjе.

B)  Пословни простор - jедна просториjа пословних услуга, у ул-Цара Лазара бр.78 у
Крушевцу, броj посебног дела 1, у приземљу, површине од 20,75 м2, врста права -
држалац, облик своjине -друштвена, правни статус - обjекат изграђен пре доношења
прописа о изградњи обjекта, на кп. 131/3, уписан у Листу непокретности броj 6008 КО.
Крушевац,. Укупна површина продавнице шноси 37 м2. Предмет продаjе jе део локала у
површини од 20,75 м2.

A) Комплекс објеката у Улици Мићуна Павловића бр.22, у Крушевцу,    

 

 

 

Б) Покретна имовина и  

 

 

B) Пословни простор - jедна просториjа пословних услуга, у ул-Цара Лазара бр.78 у
Крушевцу.      

62.479.953,80

21.100.000,00

Предузеће за производњу, промет и услуге «МИНКА» доо

Крушевац


 


Стечај

КРИСТАЛ АД са п.о. Зајечар - у стечају

Локација:

Зајечар

Делатност:

Производња и обрада осталог стакла, укључујући техничке стаклене производе

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива